014 - Hội viên Tập thể - Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Kế toán (BHP)

03/06/2014

STT

HỌ VÀ TÊN HỘI VIÊN

NĂM SINH

SỐ CHỨNG CHỈ KTV

NGÀY CẤP

NGÀY VÀO HỘI

1

Trần Văn Bửu

1948

Đ.0122/KTV

18/5/1999

15/04/2005

2

Nguyễn Phát Hào

1951

Đ.0216/KTV

18/5/1999

15/04/2005

3

Trần Bội Thảo

1978

1272/KTV

17/01/2007

17/07/2007

4

Lâm Bình Lễ

1943

Đ.0130/KTV

18/5/1999

27/07/2009

5

Nguyễn Thị Thanh Phượng

1976

1537/KTV

07/06/2009

14/7/2010

6

Nguyễn Việt Hùng

1960

0123/KTV

18/05/1999

10/01/2012

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2617

Đánh giá bài viết
Kết quả