016 - Hội viên Tập thể - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA-HN)

16/12/2013

STT

HỌ VÀ TÊN HỘI VIÊN

NĂM SINH

SỐ CHỨNG CHỈ KTV

NGÀY CẤP

NGÀY VÀO HỘI

1

Nguyễn Ngọc Tỉnh

1964

Đ.0132/KTV

18/5/1999

15/04/2005

2

Lê Văn Dò

1960

0231/KTV

18/5/1999

15/04/2005

3

Nguyễn Thị Gấm

1972

1082/KTV

11/11/2002

04/02/2006

4

Nguyễn Thị Phấn

1971

0928/KTV

11/11/2005

04/02/2006

5

Hoàng Thị Thái Hà

1975

0677/KTV

18/11/2003

15/04/2005

6

Bùi Quang Hợp

1981

1796/KTV

07/05/2010

21/2/2010

7

Tô Quang Tùng

1971

0270/KTV

18/5/1999

15/04/2005

8

Hồ Đình Phúc

1976

1268/KTV

17/01/2007

23/10/2007

9

Trần Văn Dũng

1979

2006/KTV

23/02/2011

05/10/2011

10

Đào Vân Anh

1978

1365/KTV

07/06/2009

14/12/2012

11

Nguyễn Thị Kim Phụng

1975

0511/KTV

15/11/2001

15/04/2005

12

Lê Văn Tuấn

1978

1695/KTV

28/4/2010

23/8/2010

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2743

Đánh giá bài viết
Kết quả