017 - Hội viên Liên kết - Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam

14/01/2013

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2014, Grant Thornton (Việt Nam) và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn NEXIA ACPA chính thức sát nhập hoạt động kinh doanh. Công ty sau khi sát nhập  hot đng dưi tên gi Grant Thornton (Vit Nam)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2899

Đánh giá bài viết
Kết quả