018 - Hội viên tập thể - Công ty TNHH Kiểm toán AS (AS)

14/01/2013

STT

HỌ VÀ TÊN HỘI VIÊN

NĂM SINH

SỐ CHỨNG CHỈ KTV

NGÀY CẤP

NGÀY VÀO HỘI

1

Võ Phan Sử

1971

0330/KTV

22/5/2000

15/04/2005

2

Chu Mỹ Hạnh

1985

2461/KTV

31/12/2011

22/11/2013

3

Đỗ Thị Thi

1983

2064/KTV

21/06/2011

22/11/2013

4

Đoàn Hoàng Yến

1976

1280/KTV

17/01/2007

22/11/2013

5

Võ Phan Ngọc Quyên

1968

0705/KTV

18/11/2003

15/04/2005

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2220

Đánh giá bài viết
Kết quả