023 - Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Kế toán Bắc Đẩu (PACO)

STT

HỌ VÀ TÊN HỘI VIÊN

NĂM SINH

SỐ CHỨNG CHỈ KTV

NGÀY CẤP

NGÀY VÀO HỘI

1

Hoàng Thị Phúc

1954

Đ.0124/KTV

18/5/1999

15/04/2005

2

Đào Thị Thu Hương

1978

0791/KTV

19/11/2004

15/04/2005

3

Âu Dương Nguyệt Nhi

1966

1532/KTV

07/06/2009

25/9/2009

4

Vòng Kỳ Yến

1975

1742/KTV

28/4/2010

14/7/2010

5

Đào Duy Hùng

1985

1808/KTV

23/2/2011

09/01/2011

6

Nguyễn Thị Xuân Oanh

1977

1883/KTV

23/2/2011

09/01/2011

7

Huỳnh Minh Khoa

1986

2620/KTV

23/04/2013

31/07/2013

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2997

Đánh giá bài viết
Kết quả