TIẾP TỤC DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI THÔNG LỆ VÀ CHUẨN MỰC QUỐC TẾ MỚI NHẤT (Kỳ II)


TIẾP TỤC DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI THÔNG LỆ VÀ CHUẨN MỰC QUỐC TẾ MỚI NHẤT (Kỳ II)

 

Bùi Văn Mai - CPA VN, FCPA

Phó Chủ tịch thường trực VACPA

 

 Ông Bùi Văn Mai

I.          Định hướng phát triển hệ thống kế toán, kiểm toán tại Việt Nam phù hợp với thông lệ và chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế mới nhất

Mục tiêu: Phù hợp với mục tiêu tiếp tục đổi mới nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng XHCN, hoạt động kế toán, kiểm toán Việt Nam cũng kiên định với định hướng tiếp tục đổi mới phù hợp sâu sắc hơn với thông lệ và chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế do IFAC công bố; hướng đến mục tiêu được khu vực và quốc tế thừa nhận, làm cơ sở vững chắc cho việc thiết lập hệ thống thông tin kinh tế, tài chính, giúp công khai, minh bạch thị trường tài chính Việt Nam.

Nội dung:

 
1. Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật do Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính công bố trên cơ sở phù hợp hơn với chuẩn mực và thông lệ quốc tế phổ biến mới nhất như: ban hành Luật sửa đổi bổ sung Luật Kế toán 2003 theo hướng áp dụng từng bước nguyên tắc giá thị trường, công cụ tài chính..., ban hành các nghị định thay thế Nghị định 128, Nghị định 129; ban hành lại 26 Chuẩn mực kế toán và ban hành các Chuẩn mực kế toán mới tiếp cận các thông lệ mới nhất về lập và trình bày BCTC (IFRS); sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Chuẩn mực kế toán mới; xây dựng Chuẩn mực kế toán công… Giao và phối hợp với các tổ chức nghề nghiệp ban hành các tài liệu hướng dẫn chuyên môn phù hợp với quyền hạn và pháp luật như hướng dẫn về áp dụng Chuẩn mực kế toán, Chuẩn mực kiểm toán; hướng dẫn về kiểm soát chất lượng, về cập nhật kiến thức cho người hành nghề...

2. Tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện, trong đó tăng cường đào tạo, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ hiện có cũng như thực hiện đào tạo mới và đào tạo nâng cao trong các trường đại học, các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế; mở rộng hơn chủ trương đào tạo thực hành, đào tạo nghề trên cơ sở các phương tiện kỹ thuật và truyền thông tiến bộ, như phổ cập các chế độ chính sách, Chuẩn mực kế toán, kiểm toán sâu rộng cho các trường Đại học, cơ sở đào tạo, các Hội nghề nghiệp, các Tổng công ty, DN lớn để mở rộng mọi hình thức đào tạo, cập nhật kiến thức… Khuyến khích các Hội nghề nghiệp, các DN đào tạo thực hành về kế toán, kiểm toán trên phần mềm hữu hiệu… (như chương trình đào tạo thực hành kiểm toán trên file hồ sơ mẫu của VACPA).

3. Phát triển hơn nữa thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán, tập trung đào tạo và tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề kế toán; đào tạo và nâng cao yêu cầu thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên (CPA VN) sao cho tăng nhanh hơn về số lượng (đến năm 2020 đạt 7000 người được cấp CPA VN) và nâng cao chất lượng của chứng chỉ, trước mắt được ASEAN thừa nhận (đạt ACPA - Asian Certified Public Accountants); mở rộng quy mô và chất lượng doanh nghiệp kế toán, kiểm toán, xây dựng 1-2 công ty kiểm toán Việt Nam đạt quy mô lớn và chất lượng tương đương với Big 4 tại Việt Nam, như chấn chỉnh lại tổ chức các công ty kế toán, kiểm toán theo hướng sáp nhập tăng quy mô và chất lượng dịch vụ; tổ chức 2 kỳ thi KTV đồng thời nâng cao chất lượng bài học, bài thi theo hướng gần với thực tế hơn; quản lý hoạt động nghề nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, có sự kết hợp rộng hơn giữa cơ quan Nhà nước với tổ chức nghề nghiệp, giảm cơ chế hành chính trong quản lý kế toán, kiểm toán...

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật, chuẩn mực, chế độ kế toán, từ việc hoàn thiện các quy chế kiểm tra định kỳ, đột xuất, tự kiểm tra, kiểm tra từ bên ngoài, đặc biệt là kiểm tra của Hội nghề nghiệp, theo đó là xử lý các sai phạm để duy trì chất lượng dịch vụ đồng đều, giảm thiểu mức chênh lệch về chất lượng dịch vụ như hiện nay, như thúc đẩy hoạt động tự kiểm tra chất lượng kế toán, kiểm toán của chính các DN, tổ chức; tăng cường hoạt động KSCL và xử lý sai phạm của cơ quan Nhà nước; tăng cường hoạt động KSCL và tư vấn chuyên môn của tổ chức nghề nghiệp... để giảm thiểu khoảng cách chất lượng giữa DN lớn và DN nhỏ…

5. Củng cố tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về kế toán, kiểm toán, chủ yếu là Bộ Tài chính, bao gồm Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa đảm bảo chức năng hoạch định chính sách, vừa quản lý, giám sát thực thi kế toán, kiểm toán như tăng cường thêm số lượng, chất lượng cán bộ, đặc biệt tuyển dụng cán bộ đã có chứng chỉ KTV, đã qua thực tế hành nghề kế toán, kiểm toán…

6. Đẩy mạnh sự phát triển của tổ chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán thành tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp, độc lập và tự quản trên cơ sở chuyển giao tiếp các việc, hỗ trợ cơ quan Nhà nước trong việc duy trì và phát triển nghề nghiệp theo hướng xã hội hóa một phần dịch vụ xã hội về kế toán, kiểm toán. Tổ chức nghề nghiệp phải đạt các điều kiện nghề nghiệp (như có cán bộ chuyên môn cao, có kinh nghiệm thực tế), có tính chuyên nghiệp cao và tự quản, tự cân đối thu - chi, độc lập trong nghiệp vụ, chuyên môn, được giao trách nhiệm rõ ràng, góp phần gia tăng giá trị hội viên, nâng cao chất lượng dịch vụ.

7. Tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của kế toán, kiểm toán Việt Nam thông qua các quan hệ hợp tác, học tập kinh nghiệp của quốc tế, như ký các biên bản hợp tác có nội dung thiết thực; phối hợp  tổ chức truyền thông, tọa đàm; cung cấp thông tin, tư vấn; kêu gọi dự án quốc tế hỗ trợ…

8. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế thông qua các chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức, thi cấp chứng chỉ chuyên môn và quản lý hành nghề.

9. Xây dựng hệ thống thông tin kế toán, kiểm toán đáp ứng yêu cầu quản lý trên cơ sở hệ thống công nghệ và truyền thông hiện đại, như Hội nghề nghiệp thiết lập chương trình phần mềm quản lý Hội viên, phần mềm quản lý chương trình thi cấp chứng chỉ KTV, mở các trang mạng, tạp chí, bản tin...

***

Xuất phát từ tầm quan trọng của thông tin kinh tế, tài chính, độ chính xác, tính trung thực và phù hợp thông lệ quốc tế của thông tin trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh mà cần thiết phải tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động kế toán, kiểm toán Việt Nam như định hướng nói trên hướng đến mục tiêu phù hợp cao nhất với thông lệ và chuẩn mực quốc tế mới nhất và sớm được quốc tế và khu vực thừa nhận chứng chỉ kế toán, kiểm toán Việt Nam./.

 ----Hết----

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 3057

Đánh giá bài viết
Kết quả