PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC KIÊM TỔNG THƯ KÝ HỘI KIÊM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM BÙI VĂN MAI: Sau 20 năm, KTNN đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn


PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC KIÊM TỔNG THƯ KÝ HỘI KIÊM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM BÙI VĂN MAI:

 

Sau 20 năm, KTNN đã gặt hái

được nhiều thành tựu to lớn

 

Lê Hòa

 

Ông Bùi Văn Mai 

BBT: Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước, Ông Bùi Văn Mai Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã có bài viết đăng trên Báo kiểm toán ngày 10/07/2014, như sau:

Sau 20 năm thành lập, đến nay KTNN đã có những bước phát triển mạnh mẽ, gặt hái được nhiều thành tựu to  lớn, như đã có Luật KTNN từ năm 2005; địa vị pháp lý của KTNN đã được hiến định vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hàng năm đã kiểm toán hàng trăm Báo cáo tài chính các tập đoàn, lĩnh vực, quyết toán ngân sách tỉnh, thành phố, Bộ, ngành, đặc biệt đã báo cáo được kết quả kiểm toán tổng quyết toán NSNN trình ra Quốc hội, giúp Quốc hội thẩm định các dự án quốc gia...

Nhận thấy lợi ích của sự phối hợp trong hoạt động, ngày 19/9/2013, Tổng Kiểm toán Nhà nước và Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Biên bản hợp tác giữa 2 tổ chức. Ngay sau đó đã có kế hoạch triển khai từng việc. Trước hết là hoạt động tuyên truyền, quảng bá nghề nghiệp và kỹ thuật kiểm toán. VACPA đã thường xuyên đưa tin về hoạt động của KTNN Việt Nam cũng như quốc tế trên website của Hội, ngược lại VACPA cũng tham gia viết bài, đưa tin, trả lời phỏng vấn ừên Báo Kiểm toán, tham gia lễ kỷ niệm 1 năm Báo Kiểm toán ra đời, đóng góp xây dựng nội dung, chương trình Báo Kiểm toán. Tiếp đó, VACPA đã cử đại diện tham gia Ban chỉ đạo và xây dựng Chuẩn mực KTNN, tham gia ý kiến bằng văn bản chủ trương ủy thác kiểm toán của KTNN... Thời gian 1 năm là chưa nhiều cho sự hợp tác. Tuy nhiên, VACPA còn thiếu sự chủ động trong các hoạt động hợp tác với KTNN.

Do mới thành lập chưa đầy 10 năm, phải tự chủ tài chính trong nền kinh tế thị trường nên lực lượng cán bộ VACPA còn hạn chế. Rồi đây, khi KTNN ủy thác rộng rãi hơn cho kiểm toán độc lập thì lợi ích của sự hợp tác sẽ hiệu quả, rõ ràng hơn, chắc chắn mỗi bên sẽ chủ động hơn vì lợi ích của mình, thì sự hợp tác giữa 2 tổ chức, giữa 2 lĩnh vực sẽ phong phú và thường xuyên hơn.

Vừa qua, KTNN đã được hiến định vào Hiến pháp, đây là cơ sở pháp lý cao nhất, xác định, khẳng định vai trò, địa vị pháp lý của KTNN. Đó là thuận lợi căn bản của KTNN có được do kết quả gần 20 năm phấn đấu của ngành, sự ủng hộ và tôn vinh của Quốc hội và toàn dân, đồng thời cũng là phù hợp với thông lệ quốc tế phổ biến. Nhưng điều quan trọng hơn là thực tế hoạt động của ngành sau khi được hiến định vào Hiến pháp. Tôi mong chờ, từ địa vị pháp lý cao đó, KTNN sẽ lớn mạnh và hoạt động hiệu quả hơn, đặc biệt góp phần đổi mới cách thức quản lý tài sản quốc gia và NSNN theo kinh tế thị trường, đúng với Chuẩn mực kế toán công quốc tế đã và đang từng bước phổ cập ở các nước phát triển./.

(Theo Báo KTNN)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 3373

Đánh giá bài viết
Kết quả