THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH VACPA

Ông Phạm Sỹ Danh
              Ông Phạm Sỹ Danh
                 Chủ tịch VACPA

                       Kính gửi:      - Các Hội viên VACPA,

                                           - Các Kiểm toán viên Việt Nam,

                                          - Quý Độc giả Trang tin điện tử VACPA.

 

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhiệm kỳ V (2020-2025), tôi xin gửi tới toàn thể Hội viên, Kiểm toán viên và Quý vị độc giả lời chào trân trọng.

Ngày 15/4/2005, trong bối cảnh hoạt động kiểm toán độc lập đã được hình thành và phát triển nhanh chóng, những người làm công tác quản lý kiểm toán cùng các kiểm toán viên đã đồng thuận thành lập “Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)” - một Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp, độc lập và cùng hội nhập, phát triển theo thông lệ  hội nghề nghiệp quốc tế để tập hợp, đoàn kết các tổ chức, cá nhân hành nghề kiểm toán và tổ chức các hoạt động quản lý nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý, phát triển và hội nhập quốc tế của nền kinh tế Việt Nam.

Hơn 15 năm qua, tập thể Ban Chấp hành, Hội viên và cán bộ nhân viên của VACPA đã kiên định phương châm hoạt động VACPA- Độc lập, Trung thực,  Minh bạch”, không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành quả khích lệ, bước đầu tạo dựng được một tổ chức nghề nghiệp có vai trò, vị thế và chức năng rõ ràng, có mô hình tổ chức và quy mô ngày càng mở rộng và hiệu quả hoạt động ngày càng cao, đang tích cực góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của ngành kiểm toán độc lập Việt Nam. VACPA đã được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) ghi nhận và biểu dương, được các tổ chức và Hội nghề nghiệp quốc tế đánh giá cao và thừa nhận.

Đại hội Đại biểu toàn quốc VACPA nhiệm kỳ V đã đề ra:

1.- Phương châm và mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ V (2020 - 2025):

Giữ vững phương châm hành động: “Độc lập - Trung thực - Minh bạch”, “Vì lợi ích Hội viên” và “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và VACPA”, nỗ lực phấn đấu để luôn chủ động đồng hành, hỗ trợ hội viên đáp ứng yêu cầu hành nghề và phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trong nước và hội nhập quốc tế; VACPA tiếp tục theo đuổi các mục tiêu:

a. Phát triển VACPA luôn gắn liền với sự phát triển của ngành kế toán, kiểm toán độc lập, có mô hình tổ chức hoàn thiện, nguồn nhân lực có năng lực và kinh nghiệm phù hợp, hoạt động hội chuyên nghiệp, hiệu quả và thích ứng nhanh với môi trường làm việc mới, phát triển toàn diện và bền vững, hướng tới là một tổ chức dẫn đầu về nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại Việt Nam.

b. VACPA luôn đặt hội viên là ưu tiên trọng tâm, tối ưu hóa nguồn lực hội viên, phấn đấu phát triển số lượng hội viên lên 3.200 - 3.600 người.

c. VACPA đảm bảo năng lực và nguồn lực tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao nhằm hỗ trợ có hiệu quả cơ quan quản lý Nhà nước phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

d. VACPA hội nhập và lan tỏa trong vai trò và trách nhiệm là tổ chức hội thành viên của VUSTA, VCCI, CAPA, IFAC và là đối tác tích cực của các tổ chức nghề nghiệp trong nước và quốc tế, giữ vị thế và uy tín cao trong hoạt động nghề nghiệp kế toán và kiểm toán của Việt Nam, khu vực và quốc tế.

2.- Định hướng phát triển Hội đến năm 2030:

Một là, Xây dựng môi trường làm việc thân thiện; tổ chức bộ máy chuyên nghiệp nhân lực có kiến thức và kinh nghiệm; thiết lập hệ thống quy chế quản trị nội bộ đồng bộ, nhất quán; ứng dụng rộng rãi công nghệ quản lý số, có nhiều đổi mới trong hoạt động chuyên môn và duy trì tính ổn định trong quản lý hội.

Hai là, Tổ chức huy động và khai thác hiệu quả tri thức và nguồn lực hội viên để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Điều lệ Hội và các dịch vụ công được Bộ Tài chính giao.

Tiên phong tham gia hỗ trợ cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả vai trò phản biện xã hội để mang lại nhiều hiệu ứng tích cực tới hoạt động kế toán, kiểm toán và phát triển nghề nghiệp kiểm toán độc lập; tích cực vận động cộng đồng kế toán, kiểm toán tham gia vào các lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán khu vực công góp phần nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế - xã hội.

Ba là, Đầu tư các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thống và mở rộng các hoạt động mới gắn với các chuẩn mực tiên tiến quốc tế và xu hướng phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0.

Bốn là, Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức hội viên đối với các tổ chức Hội cấp trên cũng như phát huy có hiệu quả vai trò cầu nối giữa nghề nghiệp kiểm toán độc lập của Việt Nam với các tổ chức nghề nghiệp trong nước và quốc tế.

Ưu tiên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động truyền thông; tiếp tục thúc đẩy có hiệu quả hoạt động đối ngoại và quan hệ hợp tác quốc tế, mở rộng lan tỏa xã hội, nâng tầm uy tín, vị thế VACPA và của nghề nghiệp kiểm toán độc lập.

Năm là, Tự chủ về hoạt động và tự chủ, tự cân đối thu - chi tài chính, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chấp hành nghiêm túc các quy định của Điều lệ Hội và của pháp luật.

Chúng ta tin tưởng rẳng với truyền thống đoàn kết, nỗ lực đổi mới hoạt động phục vụ nghề nghiệp và lợi ích của Hội viên theo hướng bền vững, Ban Chấp hành nhiệm kỳ V sẽ tiếp tục lãnh đạo VACPA cùng cộng đồng Hội viên vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội, tích cực góp phần thúc đẩy phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, tất cả vì sự giàu mạnh và phồn vinh nền kinh tế đất nước.

Trân trọng!

 

Phạm Sỹ Danh

Chủ tịch VACPA

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 37494

Đánh giá bài viết
Kết quả

Tin liên quan