THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH VACPA

Ông Phạm Sỹ Danh
  Ông Phạm Sỹ Danh
     Chủ tịch VACPA 

                       Kính gửi:      - Các Hội viên VACPA,

                                         - Các Kiểm toán viên Việt Nam,

                                         - Quý Độc giả Trang tin điện tử VACPA.

 

          Thay mặt Ban Chấp hành Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhiệm kỳ IV (2015-2020), tôi xin gửi tới toàn thể Hội viên, Kiểm toán viên và Quý vị độc giả lời chào trân trọng.

          Đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý, phát triển và hội nhập quốc tế của nền kinh tế Việt Nam, từ tháng 5/1991 hoạt động kiểm toán độc lập đã hình thành và phát triển nhanh chóng. Với những đặc thù của hoạt động quản lý nghề nghiệp đối với công ty kiểm toán, các kiểm toán viên cùng với lộ trình thực hiện cam kết hội nhập quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ kế toán, kiểm toán đã đặt ra sự cần thiết phải có một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp để quản lý hoạt động nghề nghiệp, tập hợp, đoàn kết các tổ chức, cá nhân hành nghề nhằm phát triển mạnh mẽ nghề kiểm toán. Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ, ngày 15/4/2005, những người làm công tác quản lý kiểm toán cùng đông đảo Kiểm toán viên đang hành nghề đã đồng thuận thành lập “Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)” - một Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp, độc lập và cùng hội nhập, phát triển với các Hội nghề nghiệp quốc tế.

          Đồng hành với các giai đoạn đổi mới của thị trường tài chính và kinh tế đất nước, hơn 10 năm qua, tập thể Ban Chấp hành, Hội viên và cán bộ nhân viên của VACPA đã kiên định phương châm hoạt động VACPA- độc lập, trung thực, minh bạch”, không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành quả khích lệ, bước đầu tạo dựng được một tổ chức nghề nghiệp có vai trò, vị thế và chức năng rõ ràng, có mô hình tổ chức và quy mô ngày càng mở rộng và hiệu quả hoạt động ngày càng cao, đang đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh chóng của ngành kiểm toán độc lập Việt Nam. VACPA đã được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ghi nhận và biểu dương, được các tổ chức và Hội nghề nghiệp quốc tế bước đầu đánh giá cao và thừa nhận.

          Nhận thức rõ yêu cầu phát triển của VACPA trong giai đoạn 10 năm tới, đồng thời để nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ cho Hội viên, Đại hội nhiệm kỳ IV của VACPA đã đề ra Chương trình hoạt động nhiệm kỳ IV và Chiến lược phát triển VACPA đến năm 2025 với các nội dung tổng quát quan trọng:

          Một là, Về tầm nhìn đến 2025:

          VACPA trở thành Hội nghề nghiệp có uy tín cao được thừa nhận tại Việt Nam, trong khu vực ASEAN và quốc tế, được Hội viên tin cậy, các cơ quan quản lý và tổ chức Hội cấp trên công nhận về vai trò, tính chuyên nghiệp và chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đạt  mức độ 4 về mức độ phát triển theo mô hình đánh giá của CAPA.

          Hai là, Về tôn chỉ, mục đích:

VACPA là tổ chức nghề nghiệp tập hợp đông đảo đội ngũ công dân Việt Nam có chứng chỉ Kiểm toán viên độc lập và các doanh nghiệp kiểm toán ở Việt Nam tự nguyện tham gia, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết Hội viên, cùng nhau hỗ trợ và hợp tác hoạt động có hiệu quả, góp phần duy trì, phát triển và nâng cao trình độ Kiểm toán viên hành nghề, chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán, giữ gìn uy tín và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của Hội viên nhằm góp phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích của những người sử dụng thông tin tài chính của doanh nghiệp và tổ chức được kiểm toán theo quy định của pháp luật, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

           Ba là, Về phương châm hoạt động của Hội:

VACPA luôn trung thành với tiêu chí “Độc lập - Trung thực - Minh bạch”; VACPA hoạt động “Vì lợi ích Hội viên” và VACPA luôn phấn đấu “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và VACPA”.

    Bốn là: Về mục tiêu chiến lược đến 2025:

          1) Kiện toàn tổ chức theo nguyên tắc phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng và hệ thống quy chế nội bộ nhất quán, khả thi trong triển khai và minh bạch trong đánh giá hiệu quả thực hiện, thu hút được nhân lực có uy tín và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc.

          2) Nâng cao hiệu quả các hoạt động hiện có và mở rộng nhiều lĩnh vực hoạt động mới, ưu tiên tập trung hỗ trợ Hội viên nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín nghề nghiệp. Hoạt động của Hội phải luôn đặt Hội viên là trọng tâm quan tâm trong quá trình phát triển Hội và phát triển Hội viên lên 3.500 - 4000 người.

           3) Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của Hội viên đối với các tổ chức Hội cấp trên. Làm tốt vai trò cầu nối giữa nghề nghiệp kiểm toán độc lập Việt Nam với các tổ chức nghề nghiệp trong nước và quốc tế.

          4) Phấn đấu luôn đảm bảo tự chủ về tài chính. Xây dựng cơ sở vật chất và phát triển nguồn nhân lực năng động, sáng tạo, có đủ trình độ và năng lực đáp ứng các yêu cầu và quy mô hoạt động; Bảo đảm các điều kiện cho sự phát triển toàn diện, lâu dài và bền vững.

            Chúng ta tin tưởng rẳng với tinh thần quyết tâm đổi mới hoạt động và phát triển VACPA theo hướng bền vững, tất cả vì lợi ích của Hội viên, Ban Chấp hành Nhiệm kỳ IV sẽ tiếp tục lãnh đạo Hội vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu “Của Hội viên, do Hội viên và vì Hội viên”./.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 25671

Đánh giá bài viết
Kết quả

Tin liên quan