Giới thiệu các công ty kiểm toán là Hội viên tổ chức VACPA


 

 

 

STT

LOGO

Số hiệu

Doanh nghiệp kiểm toán

Ngày ra nhập

Hội viên chính thức

1

001

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

24/11/2014

x

2

002

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

07/12/2012

x

3

004

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

14/01/2013

(Hội viên liên kết)

4

005

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. Hồ Chí Minh (AISC)

07/12/2012

x

5

006

Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

25/06/2013

(Hội viên liên kết)

6

007

Công ty TNHH KPMG

07/12/2012

(Hội viên liên kết)

7

008

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

07/12/2012

x

8

009

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

25/06/2013

x

9

 

010

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

31/12/2013

x

109 013 Công ty TNHH kiểm toán Thủy Chung 07/06/2018  x

10

014

Công ty TNHH Kiểm toán BHP

03/06/2014

        x

11

016

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

16/12/2013

x

 

 

017

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn NEXIA ACPA (Sáp nhập với Công ty 068)

14/01/2013

(Hội viên liên kết)

12

018

Công ty TNHH Kiểm toán AS

14/01/2013

x

13

021

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá M&H

05/04/2013

x

14

026

Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L

07/12/2012

 

x

15

034

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) 05/04/2013 x

16

037

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Đất Việt (Vietland)

14/01/2013

x

17

038

Công ty TNHH Kiểm toán BDO

14/01/2013

x

18

042

Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

26/2/2013

x

19

045

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K

26/2/2013

x

20

046

Công ty TNHH Kiểm toán KSi Việt Nam

26/2/2013

x

21

047

 Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC

14/01/2013

x

22

048

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Tài chính DNP

16/12/2013

x

23

051

Công ty TNHH Kiểm toán U&I

25/06/2013

x

24

055

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

14/01/2013

x

25

066

Công ty TNHH Kiểm toán CIMEICO

16/03/2016

x

26

068

Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)

07/12/2012

x

27

070

Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ (A.A)

14/01/2013

x

28

071

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

07/12/2012

x

29

072

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế

14/01/2013

x

30

084

Công ty  TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC - VIET NAM

31/12/2013

x

31

093

Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Hồng Hà

31/12/2013

x

32

098

Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương

31/12/2013

x

33

099

Công ty TNHH Kiểm toán FAC

31/12/2013

 x

34

102

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô

 

x

35

 105

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế A.T.A.X

26/2/2013

x

36

106 

Công ty TNHH Kiểm toán ACVIETNAM

03/06/2014

x

37

107

Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt

07/12/2012

x

38

110

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An

16/03/2016

        x

39

111

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn đầu tư tài chính Châu Á

31/12/2013

x

40

112

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

05/04/2013

x

41

116

Công ty TNHH Kiểm toán KTV

31/12/2013

x

42

118

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Phan Dũng

16/03/2016

x

43

119

 Công ty TNHH Kiểm toán KTC SCS

16/12/2013

x

44

123 Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VNASC 29/03/2016 x

45

124

 Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

26/2/2013

x

46

126

 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

26/2/2013

x

47

127

Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu

16/12/2013

x

48

129 Công ty TNHH Kiểm toán Đại Dương 16/03/2016 x
49

131  Công ty TNHH Kiểm toán I.T.O 03/08/2016 x

50

133

Công ty TNHH Kiểm toán ASC

16/12/2013

x

51

135

Công ty TNHH Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam

05/04/2013

x

52

136

Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế PNT

31/12/2013

x

53

137

Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM

07/12/2012

x

54

138

 Công ty TNHH Kiểm toán Việt 07/12/2012 x

55

142

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

05/04/2013

x

56

143 Công ty TNHH Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam 16/03/2016 x

57

146

Công ty TNHH Tư vấn thuế, Kế toán và Kiểm toán AVINA - IAFC

26/2/2013

x

 

 

148

Công ty TNHH Kiểm toán An Phú

(Sáp nhập với Công ty 55 )

31/12/2013

x

58

149

Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

19/12/2014

x

59

150

Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam

07/12/2012

x

 

 

151

Công ty TNHH Kiểm toán Cảnh Xuân (Ngừng hoạt động)

07/12/2012

x

60

152 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt 06/07/2016 x
61

153 Công ty TNHH Kiểm toán Unistars 28/09/2015 x

62

156

Công ty TNHH Kiểm toán VACO

31/12/2013

x

63

158 Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tư vấn Hà Nội 15/07/2015 x

64

166

Công ty TNHH Kiểm toán IMMANUEL 29/03/2016 x

65

169

Công ty TNHH Kiểm toán và Giải pháp công nghệ thông tin Đại Nam

16/12/2013

x

66

172

Công ty TNHH Crowe Việt Nam

(Tên cũ là: Công ty TNHH Kiểm toán Crowe Horwath Việt Nam)

25/06/2013

x

67

173

Công ty TNHH Kiểm toán HDT Việt Nam

31/12/2013

x

68

176

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN

16/12/2013

x

69

177

Công ty TNHH Mazars Việt Nam

25/06/2013

(Hội viên liên kết)

70

181 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Khang Việt 29/03/2016 x
71

189 Công ty TNHH Kiểm toán Trường Thành 06/07/2016 x
72

190 Công ty TNHH Kiểm toán E-Jung 16/03/2016 x
73

191 Công Ty TNHH Kiểm Toán Chuẩn Vàng 18/05/2016 x

74

193

Công ty TNHH Tri Thức Việt

07/12/2012

x

75

195

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VIHA

16/12/2013

x

76

196 Công ty TNHH Kiểm toán Thái Bình Dương 16/03/2016 x

77

198

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá MHD

31/12/2013

x

78

199

Công ty TNHH Kiểm toán Thăng Long

16/12/2013

x

79

200  Công ty TNHH Kiểm toán Win Win 29/09/2016 x
80

202 Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế   x

81

205

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Toàn Cầu

16/12/2013

x

82

207

Công ty TNHH Kiểm toán - Thuế - Tư vấn Sài Gòn

25/06/2013

x

83

209

Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam

31/12/2013

(Hội viên liên kết)

84

214

Công ty TNHH Kiểm toán Quy Chuẩn

31/12/2013

x

85

220 Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán Hoàng Gia Việt Nam 16/03/2016 x
86

221 Công ty TNHH Kiểm Toán Đại Tín 06/07/2016 x

87

225

Công ty TNHH Nexia STT

07/12/2012

x

88

226

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Châu Á

14/01/2013

x

89

227

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Sáng lập Á Châu

19/12/2014

x

90

228

Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam

19/12/2014

x

91

229

Công ty TNHH Kiểm toán CPA 

 

x

92

231

Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam

24/11/2014

x

93

234

Công ty TNHH Kiểm toán SG-VN

27/02/2015

x

94

236

Công ty TNHH Kiểm toán Đông Nam Á

19/12/2014

x

95

238

Công ty TNHH Parker Randall Việt Nam

19/12/2014

x

96

240

Công ty TNHH Kiểm toán AFA

20/05/2015

x

97 241 Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế và Dịch vụ Tài chính Thẩm định giá A&VN CPAS    x
98

242 Công ty TNHH PKF Việt Nam 14/01/2016 x
99 243 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn KMF 06/07/2016 x
100 244 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) 06/07/2016 x
101 245 Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Anh (ACAC) 14/01/2016 x
102 246 Công ty TNHH Kiểm toán AGS 06/07/2016 x
103 248 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP 06/07/2016 x
104 250 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á 22/11/2016 x
105 252 Công ty TNHH Kiểm toán Việt & Co 11/10/2016 x
106 255 Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Jung IL 09/02/2017 x
107 260 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn THT 09/02/2017 x
108 262 Công ty TNHH Kiểm toán Số 1 09/02/2017 x
110 283 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế 02/05/2018 x
111 271 Công ty TNHH Kiểm toán Tư Vấn Mục Tiêu 07/05/2018  x
112 282 Công ty TNHH Kiểm toán Vinasc 17/04/2018 x
113 232 Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán ICMA 12/07/2018 x
114 257 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACA Miền Trung 02/08/2018  x
115 287 Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá ITA 28/08/2018 x
116 218 Công ty TNHH Kiểm toán ASEAN 31/01/2018  x
117 187 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tín Việt - AICA 05/01/2018 x
118 272 Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal  21/11/2017 x

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 17051

Đánh giá bài viết
Kết quả