Chuẩn mực kiểm toán quốc tế mới – ISA 701


Ủy ban chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo quốc tế (IAASB) của Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC) vừa qua đã ban hành chuẩn mực kiểm toán quốc tế 701 – Thông báo các vấn đề kiểm toán quan trọng trên báo cáo kiểm toán của kiểm toán viên độc lập. 

Chuẩn mực này áp dụng đối với cuộc kiểm toán bộ báo cáo tài chính đầy đủ cho tổ chức niêm yết hoặc khi pháp luật và các quy định yêu cầu. Chuẩn mực này được xây dựng, ban hành để tăng giá trị của báo cáo kiểm toán và xuất phát từ nhu cầu của người sử dụng báo cáo tài chính muốn được cung cấp nhiều thông tin cụ thể, minh bạch hơn về cuộc kiểm toán, đặc biệt là các vấn đề quan trọng cần đến xét đoán nghề nghiệp của kiểm toán viên và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán. Hiệu lực của ISA 701 đối với các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kết thúc vào hoặc sau ngày 15/12/2016. Nội dung chi tiết chuẩn mực xem tài liệu đính kèm.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2498

Đánh giá bài viết
Kết quả