Một số thay đổi trong các chuẩn mực kiểm toán quốc tế do IFAC ban hành


Tháng 7 năm 2015, Ủy ban chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo quốc tế (IAASB) của IFAC đã ban hành và công bố các thay đổi trong một số chuẩn mực kiểm toán quốc tế nhằm xử lý các vấn đề liên quan đến việc thuyết minh và công bố thông tin trên báo cáo tài chính chủ yếu do khái niệm giá trị hợp lý và các ước tính kế toán khác ngày càng được sử dụng rộng rãi và phức tạp hơn. Các thay đổi này có hiệu lực đối với các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc từ ngày 15/12/202016. Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế có thay đổi gồm: ISA 200, 210, 240, 260, 300, 315, 320, 330, 450, 700. Nội dung chi tiết các thay đổi và lý do để đưa ra kết luận cho các thay đổi đó xem tại tài liệu đính kèm dưới đây.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2482

Đánh giá bài viết
Kết quả