Hướng dẫn thực hiện hợp đồng dịch vụ soát xét do IFAC ban hành


Sau khi ban hành chẩn mực quốc tế về dịch vụ soát xét (bản sửa đổi) số 2400 – “Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính quá khứ” vào tháng 9/2012 (có hiệu lực từ 31/12/2013), tháng 12/2013, IFAC đã ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện dịch vụ soát xét. Tài liệu này hỗ trợ các tổ chức hội viên của IFAC và các hội viên của các tổ chức đó (đặc biệt là các doanh nghiệp kiểm toán nhỏ và vừa) có hiểu biết sâu sắc hơn về việc thực hiện dịch vụ soát xét tuân thủ Chuẩn mực 2400 thông qua các giải thích và ví dụ minh họa. Tài liệu này có nhiều phụ lục, trong đó có các checklist và biểu mẫu quan trọng có thể được sửa đổi cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của hợp đồng dịch vụ và các yêu cầu của pháp luật nước sở tại nơi kiểm toán viên hành nghề. Ở Việt Nam, ngày 8/5/2015, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 65/2015/TT-BTC, có hiệu lực từ 1/1/2016 về hợp đồng dịch vụ soát xét (gồm 2 chuẩn mực soát xét số 2400 và 2410), vì vậy tài liệu này của IFAC cũng rất hữu ích đối với các hội viên của VACPA trong quá trình thực hiện dịch vụ soát xét. Nội dung chi tiết của tài liệu hướng dẫn thực hiện dịch vụ soát xét do IFAC ban hành được đính kèm dưới đây.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2192

Đánh giá bài viết
Kết quả