IESBA tiến hành cải thiện đáng kể về cấu trúc Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp


Ngày 21/12/2015,  Ủy ban chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán quốc tế (IESBA) tổ chức lấy ý kiến về 2 bản dự thảo đề xuất một số cải thiện quan trọng đối với các vấn đề nền tảng của Chuẩn mực đạo đức.

 

a) Bản dự thảo thứ nhất có tên “cải thiện cấu trúc của Chuẩn mực đạo đức – giai đoạn 1” (Bản dự thảo về cấu trúc), trình bày đề xuất việc áp dụng cấu trúc mới và cách thức xây dựng dự thảo cho Chuẩn mực đạo đức, trong đó bao gồm cả một số quy định chung và một số phần cụ thể quy định cho kế toán viên chuyên nghiệp hành nghề.  Ngoài việc sử dụng ngôn ngữ rõ ràng hơn, các điểm nổi bật trong Bản dự thảo về cấu trúc bao gồm:

- Đưa ra yêu cầu phân biệt rõ ràng với các tài liệu áp dụng;

- Tăng cường tính rõ ràng về trách nhiệm tuân thủ các quy định của chuẩn mực đạo đức;

- Việc tổ chức lại nội dung của chuẩn mực đạo đức;

- Và hướng dẫn mới cho chuẩn mực đạo đức

Tiến sỹ Stavros Thomadakis Chủ tịch Ủy ban chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp quốc tế (IESBA) cho biết “Việc tái cấu trúc lại Chuẩn mực đạo đức là ưu tiên hàng đầu của Ủy ban chuẩn mực. Ủy ban đã dành 3 năm để nghiên cứu và dự thảo để đáp ứng yêu cầu lợi ích công chúng về một bộ chuẩn mực đạo đức dễ hiểu hơn và dễ sử dụng hơn”.

b) Bản dự thảo thứ hai có tên “ Đề xuất sửa đổi nội dung liên quan đến các biện pháp bảo vệ quy định trong Chuẩn mực đạo đức – giai đoạn 1” (Bản dự thảo về biện pháp bảo vệ) bao gồm các quy định nâng cao và tài liệu liên quan đến việc áp dụng khuôn khổ của chuẩn mực đạo đức, bao gồm cả các biện pháp bảo vệ.

Tiến sỹ Stavros Thomadakis giải thích: “Các biện pháp bảo vệ là điểm mấu chốt của phương pháp tiếp cận “nguy cơ và biện pháp bảo vệ” là cơ sở nền tảng để áp dụng phù hợp nhất chuẩn mực đạo đức. Các đề xuất trong dự thảo nhằm đáp ứng yêu cầu làm rõ ràng ý nghĩa của các biện pháp bảo vệ và để đảm bảo rằng các biện pháp này liên quan trực tiếp tới các nguy cơ đã được phát hiện nhằm tuân thủ với các nguyên tắc đạo đức cơ bản của chuẩn mực đạo đức”.

Các đề xuất thay đổi chính trong Bản dự thảo về biện pháp bảo vệ, bao gồm:

- Yêu cầu mạnh hơn và nổi bật hơn liên quan tới việc áp dụng khuôn khổ khái niệm, bao gồm yêu cầu đánh giá tổng quan về các xét đoán đã thực hiện và các kết luận đã đạt được;

- Mô tả rõ hơn khái niệm các biện pháp bảo vệ; làm rõ các ví dụ về các biện pháp bảo vệ;

- Hướng dẫn mới liên quan đến việc áp dụng khái niệm “một bên thứ ba phù hợp và có đầy đủ thông tin” – một khái niệm rất quan trọng để áp dụng phù hợp khuôn khổ của chuẩn mực.

Cách thức tham gia ý kiến:

- Đối tượng tham gia ý kiến: Tất cả các bên có quan tâm đối với 2 bản dự thảo.

- Địa chỉ gửi ý kiến: website: www.ethicsboard.org.

- Thời hạn gửi ý kiến: Bản dự thảo về biện pháp bảo vệ là 21/3/2016, Bản dự thảo về cấu trúc là 18/4/2016.

Đối với các bên quan tâm tại Việt Nam có thể gửi ý kiến về VACPA để VACPA tổng hợp và gửi cho IESBA theo địa chỉ:

Chi tiết các bản dự thảo xem file đính kèm.

(Trích dẫn từ bản tin IFAC ngày 28/12/2015)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2822

Đánh giá bài viết
Kết quả