Ban Chuẩn mực kế toán tài chính của Hoa Kỳ (FASB) và Ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) đã sẵn sàng giới thiệu các chuẩn mực mới


Lãnh đạo của FASB và IASB đang đẩy mạnh việc ban hành Chuẩn mực thuê tài sản và các chuẩn mực khác đã được 2 tổ chức này xây dựng trong hơn 1 thập kỷ qua.

Chia sẻ trong bài phát biểu tại Hội nghị của SEC (Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái của Mỹ) và PCAOB (Ủy ban Giám sát các công ty kiểm toán được chấp thuận của Mỹ) ở Thủ đô Washington đầu tháng 12 năm 2015, ông Russell Golden – Chủ tịch FASB nói rằng “Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra sân chơi bình đẳng giúp các nhà đầu tư, bên cho vay và những đối tượng sử dụng báo cáo tài chính khác đưa ra được các xét đoán độc lập của họ trong việc đầu tư, dựa trên các thông tin sẵn có tốt nhất có thể. Đối với điểm này, FASB không phải là một cơ quan chính phủ, các chuẩn mực kế toán không phải là các quy định, và FASB không thực hiện các quyết định về chính sách kinh tế”.

FASB đã lập kế hoạch để phát hành Chuẩn mực thuê tài sản sớm trong năm nay, cùng với các chuẩn mực được cập nhật từ dự án về công cụ tài chính, gồm suy giảm giá trị, phân loại và đo lường. IASB cũng đã sẵn sàng phát hành các chuẩn mực của mình về công cụ tài chính.

Ông Golden cho biết về sự khác nhau giữa các phiên bản chuẩn mực của FASB và IASB là do sự chưa thống nhất quan điểm giữa các bên trong quá trình xây dựng các chuẩn mực này. Ông nói “Công việc của chúng ta là rút ngắn mâu thuẫn giữa các ý kiến và thực hiện các hành động để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của nhà đầu tư và các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính khác”.

Ông Hans Hoogervorst Chủ tịch IASB cũng khuyến khích Mỹ cần tham gia vào việc xây dựng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), thay vì FASB thực hiện các dự án khác có cùng nội dung tương tự.

Ông Hoogervorst chia sẻ thêm “Trong hai tuần đầu của tháng 1 năm 2016, IASB sẽ phát hành Chuẩn mực thuê tài sản”, “Chuẩn mực của chúng tôi tương đồng với chuẩn mực của FASB về mục tiêu chính, cụ thể là đưa các khoản thuê hoạt động lên bảng cân đối kế toán”.

Ông cũng lưu ý rằng IFRS được chấp nhận rộng rãi ở các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật bản đã chỉ ra xu hướng IFRS được chấp nhận toàn cầu và ông cũng thấy quan điểm đồng thuận cả ở Mỹ.

(Theo bản tin IFAC ngày 4/11/2016)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 9759

Đánh giá bài viết
Kết quả