Ban Sáng kiến Giáo dục IFRS phát hành phần 4 và phần 5 tài liệu giảng dạy IFRS dựa trên khung quy định


Ngày 31/12/2015, Ban Sáng kiến Giáo dục nền tảng IFRS đã ban hành phần 4 và phần 5 tài liệu giảng dạy IFRS dựa trên khung quy định. Phần 4 tập trung vào kế toán hợp nhất kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất. Phần 5 tập trung vào thay đổi các chính sách kế toán và ước tính kế toán, sửa đổi các sai sót kỳ trước và phản ánh lại các thay đổi.

Các tài liệu giảng dạy IFRS download miễn phí được thiết kế để hỗ trợ việc giảng dạy IFRS theo hướng xây dựng cho các học viên khả năng thực hiện các ước tính và xét đoán, là yêu cầu cần thiết khi áp dụng IFRS và IFRS cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc phát hành các tài liệu này tuân theo mục tiêu chiến lược của Ban Giáo dục IFRS để hỗ trợ việc áp dụng nhất quán và thực hiện các chuẩn mực IFRS.

Các tài liệu này hướng đến các học viên là người mới tiếp cận với lập báo cáo tài chính và các học viên là đối tượng sắp đạt được chứng chỉ kế toán viên công chứng (Chartered Accountant hoặc Certified Public Accountant). Các tài liệu này được đính kèm các tình huống nghiên cứu cụ thể.

Để tham khảo các tài liệu này và tài liệu từ phần 1 đến phần 3 (đã phát hành trước đó), vui lòng truy cập http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Education/Pages/Education.aspx

(Theo bản tin IFAC ngày 4/11/2016)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 8484

Đánh giá bài viết
Kết quả