IAASB sửa đổi Chuẩn mực đối với kiểm toán BCTC cho mục đích đặc biệt


Ủy ban chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo quốc tế (IAASB) đã có kết luận cuối cùng về các thay đổi trong chuẩn mực kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt.

Ngày 7/1/2016, IAASB đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 800 (sửa đổi), Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt và Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 805 (sửa đổi) - Các lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính.

Vấn đề của việc lập báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt có liên quan với các chuẩn mực mới và chuẩn mực báo cáo kiểm toán sửa đổi đã được IAASB phát hành tháng 1 năm 2015, đặc biệt là chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 700 (sửa đổi) – Hình thành ý kiến và báo cáo về báo cáo tài chính, và chuẩn mực kiểm toán mới số 701, thông báo các vấn đề kiểm toán quan trọng trên báo cáo kiểm toán độc lập. Các sửa đổi của Chuẩn mực 800 và chuẩn mực 805 được giới hạn trong báo cáo kiểm toán và không nhằm thay đổi trọng yếu các tiền đề cơ bản của loại hợp đồng này theo các chuẩn mực kiểm toán hiện hành.

Arnold Schilder Chủ tịch IAASB nói: “Chúng tôi nhận thấy việc trình bày nhiều hơn kết quả công việc trên báo cáo kiểm toán cũng cần áp dụng với chuẩn mực 800 và chuẩn mực 805 vì sự cần thiết đối lợi ích công chúng”. “Phản hồi từ các bên liên quan đã giúp chúng tôi kết luận sự phù hợp của các đề xuất này, cũng như cung cấp rõ ràng hơn về cách mà báo cáo kiểm toán mới có thể áp dụng trong phạm vi kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt”.

Chuẩn mực 800 (sửa đổi) và 805 (sửa đổi) sẽ có hiệu lực cùng lúc với các chuẩn mực báo cáo kiểm toán khi kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích chung kể từ kỳ kết thúc hoặc sau này 15 tháng 12 năm 2016.

Kathleen Healy – Giám đốc kỹ thuật của IAASB nói: “Việc ban hành Chuẩn mực 800 (sửa đổi) và chuẩn mực 805 (sửa đổi) đánh dấu thêm một mốc quan trọng trong chủ đề công việc về báo cáo kiểm toán của IAASB”. “Ủy ban và toàn thể cán bộ, nhân viên của Ủy ban vẫn cam kết thúc đẩy sự quan tâm của Ủy ban đối với các chuẩn mực báo cáo kiểm toán mới và sửa đổi và thúc đẩy việc áp dụng chúng một cách hiệu quả”.

Nội dung bản Chuẩn mực 800 (sửa đổi) và chuẩn mực 805 (sửa đổi) xem trong file đính kèm.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 3540

Đánh giá bài viết
Kết quả