IESBA đưa ra lưu ý đối với kiểm toán viên về các quy định cơ bản của Chuẩn mực đạo đức khi đối mặt với áp lực giảm phí kiểm toán


Cán bộ của Ủy ban chuẩn mực đạo đức quốc tế (IESBA) đã xây dựng 1 ấn phẩm mới - Các lưu ý đạo đức liên quan tới xác định giá phí kiểm toán trong bối cảnh áp lực giảm phí, để đáp ứng với các bên liên quan quan tâm về áp lực giảm phí sẽ ảnh hưởng tiêu cực tiềm tàng với chất lượng kiểm toán. Ấn phẩm này nhấn mạnh các lưu ý quan trọng trong Chuẩn mực đạo đức đối với kiểm toán viên liên quan tới việc xác định giá phí kiểm toán.

Trong các vấn đề khác, ấn phẩm đã đưa ra một số lý do cho áp lực giảm phí kiểm toán và nhấn mạnh vào một số nguyên tắc nền tảng chính trong Chuẩn mực mà kiểm toán viên phải đặc biệt lưu ý trong hoàn cảnh này, đồng thời cũng nhấn mạnh vai trò khác nhau nhưng rất quan trọng của Ban quản trị, Ban Giám đốc đơn vị, các cơ quan quản lý và các bên liên quan khác trong việc đảm bảo rằng các cân nhắc tài chính liên quan đến phí kiểm toán không dẫn đến các hành động và quyết định là giảm chất lượng kiểm toán.

Ấn phẩm hữu ích cho kiểm toán viên trong quá trình tham gia đấu thầu hợp đồng kiểm toán mới hoặc khi đề xuất hoặc thống nhất phí kiểm toán các năm tiếp theo,  hữu ích đối với Ban quản trị, Ban Giám đốc, cơ quan quản lý, cơ quan giám sát kiểm toán, các nhà đầu tư và các bên khác có lợi ích và có vai trò trong công việc và tính độc lập của kiểm toán viên.

Chi tiết ấn phẩm vui lòng xem file đính kèm.

(Theo bản tin IFAC ngày 11/1/2016)

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2298

Đánh giá bài viết
Kết quả