IASB thiết lập quy trình tiếp nhận phản ảnh vướng mắc trong quá trình thực hiện IFRS cho các DN nhỏ và vừa (IFRS for SME)


Thông qua cuộc rà soát gần đây về việc áp dụng IFRS cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (IFRS for SME) (các chuẩn mực được xây dựng cho các doanh nghiệp không có trách nhiệm cộng đồng và báo cáo tài chính được lập cho mục đích chung), Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) quyết định thiết lập quy trình tiếp nhận các vấn đề vướng mắc được phản ánh bởi các đối tượng liên quan.

Cán bộ của IASB sẽ xem xét các vướng mắc nhận được theo một trong hai cách:

  • Cán bộ của IAASB sẽ chuyển các vướng mắc cho nhóm triển khai thực hiện IFRS cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEIG) để xem xét giải quyết nếu các vướng mắc này đáp ứng được các tiêu chí tại đoạn số 15 của Điều khoản tham chiếu và quy trình hoạt động đối với SMEIG (vấn đề vướng mắc phải mang tính toàn diện; vấn đề vướng mắc phát sinh do thiếu tính rõ ràng trong chuẩn mực dẫn đến việc thực hiện ngoài ý muốn hoặc không nhất quán; SMEIG có thể đạt được sự thống nhất về cách thức xử lý một cách kịp thời đối với vấn đề đó). Đối với các vướng mắc này, SMEIG sẽ xem xét việc xây dựng hướng dẫn thực hiện (không mang tính bắt buộc) dưới dạng các mẫu câu hỏi và trả lời.
  • Các vấn đề khác, cán bộ của IASB sẽ xem xét khi cập nhật các tài liệu đào tạo hoặc các lần sửa đổi IFRS for SME tiếp theo.

Trong tất cả các trường hợp, các vướng mắc  sẽ được xem xét mà không công bố tên và thông tin liên lạc của người hoặc tổ chức phản ánh.

Để biết thêm chi tiết về cách phản ánh các vấn đề vướng mắc tới cán bộ IASB hoặc có nhiều thông tin hơn về các hướng dẫn thực hiện không mang tính bắt buộc nói trên, người đọc có thể truy cập theo địa chỉ http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Pages/IFRS-for-SMEs.aspx

(Theo bản tin IFAC ngày 11/1/2016)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2715

Đánh giá bài viết
Kết quả