Thông báo kết quả họp Tổ xây dựng CTKTM-BCQTDAHT ngày 17/3/2016


      Thực hiện theo nhiệm vụ của Ban chuyên môn năm 2016 đã được Ban Chấp hành VACPA phê duyệt, Ban chuyên môn VACPA đã triển khai việc xây dựng Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (CTKTM-BCQTDAHT) để hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kiểm toán số 1000 (ban hành theo Thông tư 67/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 8/5/2015). 

      Ngày 17/3/2016, Tổ xây dựng đã tổ chức họp cả ngày với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Tại cuộc họp này, Tổ xây dựng đã thống nhất được nhiều nội dung quan trọng của CTKTM-BCQTDAHT và đã phân công công việc cụ thể tiếp theo cho từng công ty kiểm toán tham gia. Một số nội dung quan trọng đã thống nhất được tại cuộc họp (Chi tiết kết quả cuộc họp Tổ xây dựng ngày 17/3/2016 xem file đính kèm).

      Quá trình xây dựng CTKTM-BCQTDAHT sẽ được VACPA tiếp tục cập nhật trên Website để hội viên, kiểm toán viên và công ty kiểm toán có thể theo dõi, đóng góp ý kiến cho Tổ xây dựng.

      Tổ xây dựng hy vọng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ hội viên, kiểm toán viên và công ty kiểm toán để các tài liệu này phù hợp với chuẩn mực, các quy định pháp lý có liên quan và thực tế hành nghề.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 2960

Đánh giá bài viết
Kết quả