PCAOB đưa ra hướng dẫn về công bố tên của Partner phụ trách kiểm toán


Ủy ban Giám sát Công ty Đại chúng Mỹ (PCAOB) đã ban hành tài liệu hướng dẫn nhân viên vào ngày thứ 3 để giúp cho các Công ty kiểm toán thực hiện các quy định mới về công bố tên của các Partner phụ trách và các Công ty bên ngoài tham gia vào một cuộc kiểm toán. 

Bản hướng dẫn liên quan đến việc điền vào Mẫu AP, một mẫu mới hiện nay yêu cầu các Công ty kiểm toán thực hiện để phù hợp với các quy định do PCAOB ban hành vào tháng 12 và được Ủy ban Chứng khoán Mỹ chấp thuận vào tháng trước (xem tại SEC Approves PCAOB Rules on Disclosing Engagement Partner Names - Ủy ban Chứng khoán Mỹ chấp thuận các điều khoản của PCAOB về việc công bố tên của các Partner phụ trách). Hiện nay, các Công ty kiểm toán được yêu cầu sử  dụng mẫu này để công bố tên của các Partner phụ trách cho tất cả các Báo cáo kiểm toán của các Công ty có lợi ích công chúng được phát hành kể  từ ngày 31/01/2017, cùng với thông tin về các Công ty kiểm toán khác tham gia vào cuộc kiểm toán trên các Báo cáo kiểm toán được phát hành kể từ ngày 30/06/2017.

"Mẫu AP sẽ cung cấp sự minh bạch cho các nhà đầu tư về Partner phụ trách kiểm toán và các Công ty kế toán khác đã tham gia vào cuộc kiểm toán", theo lời của chánh thanh tra PCAOB  và giám đốc  về các chuẩn mực nghề nghiệp Martin F. Baumann trong một tuyên bố cho biết. "Các hướng dẫn đã ban hành hôm nay sẽ giúp các Công ty kiểm toán thực hiện các quy trình cần thiết để cung cấp các thông tin đó”.

Các tài liệu hướng dẫn chi tiết các điều khoản của các quy định mới, bao gồm việc gán mã số cho các Partner phụ trách và ước tính số giờ thực hiện công việc kiểm toán khi công bố các bên tham gia của các Công ty kế toán khác, trong số các vấn đề khác .

PCAOB cũng tạo ra 1 trang web mới cho mẫu AP gồm các thông tin của nhà đầu tư và kiểm toán viên theo các quy định mới. Trang web bao gồm các hướng dẫn chung để thực hiện các mẫu và các biểu mẫu có thể tải về để tham khảo.

Các công ty kiểm toán có thể nộp  một mẫu đơn bằng cách điền vào mẫu trực tuyến trên trang web, hoặc có thể gởi nhiều mẫu cùng lúc bằng cách sử dụng XML. Đối với các Công ty kiểm toán nộp các mẫu của họ thông qua XML, trang web bao gồm các hướng dẫn kỹ thuật và lược đồ XML có liên quan.

Nhân viên PCAOB có kế hoạch tổ chức các cuộc hội thảo vào cuối năm nay để cung cấp  cho các công ty kiểm toán cơ hội tìm hiểu thêm về việc sử dụng công nghệ này và đặt các câu hỏi. Các công ty kiểm toán cũng có cơ hội để thực hiện thử nghiệm việc nộp mẫu AP thông qua trang web và thông qua XML. Các thông tin về hội thảo và việc thử nghiệm sẽ được cung cấp sớm.

Vào đầu năm sau, các nhà đầu tư và những đối tác quan tâm có thể tìm cơ sở dữ liệu mẫu AP bằng tên Partner phụ trách, Công ty kiểm toán hoặc tên công ty đại chúng thông qua trang web của PCAOB. Cuối cùng, họ có thể sử dụng cơ sở dữ liệu để tìm kiếm các thông tin khác nhau về Partner phụ trách, bao gồm kinh nghiệm về ngành nghề và số năm tham gia của các Partner phụ trách  đối với 1 công ty cụ thể nào đó. 

Trích nguồn: SourceMedia, Inc.
Số lượt đọc: 9029

Đánh giá bài viết
Kết quả