Ủy ban CMKiT và dịch vụ đảm bảo quốc tế (IAASB) sửa các chuẩn mực để thúc đẩy KTV tập trung vào việc không tuân thủ pháp luật và các quy định


Ủy ban chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo quốc tế (IAASB) đã phát hành lại chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) 250 – Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính, và sửa đổi phù hợp các chuẩn mực quốc tế khác cho tương thích với các yêu cầu mới của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán quốc tế (do Ủy ban chuẩn mực đạo đức quốc tế (IESBA) ban hành) về xử lý các vấn đề không tuân thủ pháp luật và các quy định (NOCLAR).

Các chuẩn mực ban hành lại này sẽ giúp chuẩn mực quốc tế của IAASB tiếp tục có hiệu lực theo Chuẩn mực đạo đức quốc tế. Đồng thời nó giúp làm rõ và nhấn mạnh các khía cạnh then chốt của Chuẩn mực đạo đức quốc tế trong các chuẩn mực quốc tế do IAASB ban hành.

Giáo sư Arnold Schilder, Chủ tịch IAASB nói rằng “Ủy ban chuẩn mực đạo đức quốc tế đã đặt ra các kỳ vọng rõ ràng đối với kế toán viên chuyên nghiệp khi xử lý việc không tuân thủ pháp luật và các quy định, thể hiện một sự đóng góp quan trọng cho lợi ích công chúng”. Ông cũng nói rằng:  “Thật phù hợp khi các chuẩn mực quốc tế của IAASB đã thừa nhận và phản ánh những thay đổi quan trong này, và theo đó củng cố vai trò lợi ích công chúng thông qua kiểm toán viên và kế toán viên chuyên nghiệp khi họ cung cấp các dịch vụ tuân theo chuẩn mực”.

Chuẩn mực quốc tế số 250 ban hành lại sẽ có hiệu lực đối với cuộc kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ bắt đầu hoặc sau ngày 15/12/2017. Những sửa đổi của các chuẩn mực quốc tế do IAASB ban hành cho các dịch vụ khác cũng có ngày hiệu lực tương tự.

Ông Jame Gunn, Giám đốc phụ trách chuẩn mực quốc tế giải thích rằng: “Trong các nỗ lực tăng cường vai trò của kiểm toán viên thì các thay đổi trong ISA250 sẽ thúc đẩy nhanh kiểm toán viên nghĩ về việc có nên báo cáo các vấn đề không tuân thủ đã xác định hoặc đang nghi ngờ cho bên có thẩm quyền thích hợp ngoài đơn vị được kiểm toán không, cân nhắc việc xem xét các quy định pháp luật hoặc yêu cầu đạo đức có liên quan ở từng quốc gia, và xem xét ảnh hưởng của việc không tuân thủ pháp luật và các quy định đối với cuộc kiểm toán”. Ông cũng nhấn mạnh rằng “Việc IAASB và IESBA cùng đồng thời hành động đối với vấn đề có liên quan đến lợi ích công chúng quan trọng này là rất cần thiết”.

IAASB cũng cung cấp các tài liệu giải thích về những thay đổi chính so với chuẩn mực kiểm toán quốc tế hiện tại và các chuẩn mực quốc tế khác, cơ sở của các kết luận và lý do cho các quyết định của IAASB (vui lòng xem file đính kèm).

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2525

Đánh giá bài viết
Kết quả