Kiểm toán viên có thể bị ảnh hưởng bởi những mong muốn của ban giám đốc


Doanh nhân gặp căng thẳng tại văn phòng Ảnh: Getty Images / iStockphoto

Theo một nghiên cứu của Đại học Missouri, số lượng thông tin do ban giám đốc của một công ty cung cấp cho các kiểm toán viên độc lập có ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định của họ.

Trong nghiên cứu này, gần 50 kiểm toán viên cao cấp của các hãng kế toán, kiểm toán lớn đã được yêu cầu đánh giá thiệt hại của một vụ nổ tại cơ sở của khách hàng dựa trên bản ghi chép do trưởng phòng tài chính của công ty cung cấp.

Một nhóm kiểm toán viên đã được trình bày với ba giả định ước tính thiệt hại gần với mức thiệt hại được công bố  và cũng là mức thiệt hại theo mong muốn của ban giám đốc. Nhóm thứ hai được trình bày với sáu ước tính bao quát phạm vi rộng hơn các kết quả. Nhóm đầu tiên đưa mức thiệt hại gần gấp đôi so với nhóm thứ hai và chấp thuận con số thiệt hại đưa ra của ban giám đốc.

Theo ông Nate Newton, trợ lý giáo sư về kế toán, kiểm toán tại Đại học Missouri và là đồng tác giả của nghiên cứu, việc trình bày số liệu ước tính ít hơn đã khiến cho các ước tính của ban giám đốc trở lên đáng tin cậy hơn.  Ông còn cho rằng sự xuất hiện của xu hướng này có thể ảnh hưởng đến các chuẩn mực kiểm toán.

Hội đồng Giám sát về Kế toán các Công  ty đại chúng Hoa Kỳ đang nghiên cứu một  chuẩn mực mới liên quan đến các ước tính dựa trên các chuẩn mực của Hội đồng chuẩn mực Kiểm toán và Hội đồng chuẩn mực Kiểm toán và Dịch vụ bảo đảm Quốc tế.

Ông Newton nói  rằng: "Các chuẩn mực hiện nay khuyến cáo việc đánh giá lại các giả định của ban giám đốc  là rất quan trọng. "Nhưng kiểm toán viên sẽ có lợi từ việc thực hiện các ước tính của họ."

Ngoài ra, các hãng  kế toán, kiểm toán nên đưa ra các yêu cầu bắt buộc các kiểm toán viên phải thực hiện những ước tính mà ước tính này không do ban giám đốc của khách hàng đề xuất.

Rheaa Rao 

Trích nguồn: Rheaa Rao
Số lượt đọc: 1541

Đánh giá bài viết
Kết quả