VACPA PHÁT HÀNH EBOOK 1.10


Dịch vụ kiểm toán, dịch vụ đảm bảo và dịch vụ liên quan khác của doanh nghiệp kiểm toán đòi hỏi phải cập nhật và tra cứu hàng ngày các văn bản pháp luật hiện hành. Nhằm hỗ trợ Hội viên trong việc tra cứu, tìm hiểu các quy định của văn bản pháp luật một cách nhanh chóng, thuận tiện và hữu hiệu nhất, VACPA đã xây dựng “Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản” (Ebook).

Đáp ứng yêu cầu thực tế, VACPA đã thực hiện việc nâng cấp Eook 1.9 được ban hành ngày 15/12/2017 lên phiên bản Ebook 1.10 để cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính đến ngày 15/12/2018. Trên cơ sở Ebook 1.9 đã phân loại các văn bản pháp luật chi tiết hơn theo từng lĩnh vực, Ebook 1.10 tiếp tục bổ sung, cập nhật thêm nhiều văn bản mới để đáp ứng yêu cầu thực tế. Các văn bản mới trên Ebook 1.10 được in đậm và đánh dấu nền màu vàng, cụ thể như sau:

 • Về kế toán, kiểm toán đã cập nhật Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập; Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên; Thông tư 23/2018/TT-BTC về hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành; Thông tư 19/2018/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam; Các hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ tích lũy trả nợ, hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia và hướng dẫn kế toán bảo hiểm xã hội; Thông tư 22/2017/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một số điều của hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo quyết định 479/2004/QĐ-NHNN và chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo quyết định 16/2007/QĐ-NHNN; Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Quyết định 01/2018/QĐ-KTNN hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành,…
 • Về chứng khoán đã cập nhật Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán; Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp; Thông tư 15/2018/TT-BTC quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương,…
 • Và nhiều văn bản quan trọng khác như: Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 111/2013/TT-BTC (về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân,…); Thông tư 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư của Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động; Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế; Thông tư 69/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa; Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định 151/2018NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính,…
 • Ngoài ra Ebook 1.10 đã bổ sung các tài liệu do VACPA ban hành như: (1) Bảng tổng hợp các mẫu biểu về hợp đồng, thư giải trình, các báo cáo và phụ lục (gọi tắt là Bảng tổng hợp bao gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh) chi tiết cho từng loại dịch vụ đảm bảo (phân theo hai loại dịch vụ đảm bảo hợp lý và đảm bảo có giới hạn) và dịch vụ phi đảm bảo theo quy định hiện hành của Việt Nam và chuẩn mực quốc tế tương ứng; (2) Bản dịch tiếng Việt về “Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước –  giá trị và cơ hội phát triển” từ tài liệu gốc tiếng Anh cùng tên do Ủy ban chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo quốc tế - IAASB ban hành năm 2017; (3) Bản dịch tiếng Việt về “Tám yếu tố chính dẫn đến thành công của quản lý tài chính công” từ bản gốc tiếng Anh do Ủy ban quản lý tài chính Công của Liên đoàn Kế toán Châu Á Thái Bình Dương (CAPA) ban hành; (4) Bản dịch tiếng Việt “Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu” từ tài liệu gốc tiếng Anh cùng tên do CIMA ban hành năm 2017.

Về kết cấu: Ebook được xây dựng trên phần mềm có ưu điểm dễ sử dụng, dung lượng nhỏ với đầy đủ danh mục các văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán và các quy định có liên quan. Ebook 1.10 gồm 03 phần:

 • Phần thứ nhất: Danh mục các văn bản pháp luật (tiếng Việt)

Phần này gồm các văn bản trong các lĩnh vực được hệ thống theo 09 loại:

+ A. Chiến lược kế toán, kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030

+ B. Kế toán

+ C. Kiểm toán

+ D. Thuế

+ E. Chứng khoán

+ F. Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

+ G. Kinh doanh bảo hiểm

+ H. Chi phí, tài chính

+ I. Các quy định khác

 • Phần thứ hai: Các tài liệu do VACPA ban hành
 • Phần này gồm các văn bản do VACPA ban hành như:
 • Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCTC (cập nhật năm 2016)
 • Hồ sơ kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCQTDAHT (Xây dựng năm 2016)
 • Quy chế kiểm soát chất lượng mẫu áp dụng cho doanh nghiệp kiểm toán nhỏ và vừa
 • Tài liệu hướng dẫn 11 chuẩn mực kiểm toán khó
 • Bảng tổng hợp các mẫu biểu về hợp đồng, thư giải trình, các báo cáo và phụ lục
 • Bản dịch tiếng Việt về “Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước –  giá trị và cơ hội phát triển”
 • Bản dịch tiếng Việt về “Tám yếu tố chính dẫn đến thành công của quản lý tài chính công”
 • Bản dịch tiếng Việt “Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu”
 • Phần thứ ba: Danh mục các văn bản bằng tiếng Anh

Phần này gồm các tài liệu bằng tiếng Anh được chia sẻ từ Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) và các văn bản pháp luật khác bằng tiếng Anh.

Các văn bản được dịch sang tiếng Anh chỉ với mục đích tham khảo. VACPA không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các bản dịch này. VACPA cũng khuyến khích người sử dụng “Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản” khi cần thiết, cần tra cứu các Văn bản gốc tiếng Việt được ban hành chính thức (có chữ ký, đóng dấu).

Các văn bản này được khai thác từ các cổng thông tin của Văn phòng Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục thuế, Ngân hàng Nhà nước, IFAC, CIMA, CAPA và các tổ chức nghề nghiệp khác,...

Từ phiên bản Ebook 1.7 đến phiên bản Ebook 1.10 có sự tham gia chia sẻ thông tin của ICAEW với các thông tin nghề nghiệp quốc tế bằng tiếng Anh tại phần thứ ba. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ICAEW đã hợp tác với VACPA trong phiên bản Ebook 1.7 đến Ebook 1.10 này.

Trong quá trình sử dụng, nếu bạn đọc có bất kỳ ý kiến góp ý nào về “Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản” xin vui lòng gửi về Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) theo địa chỉ:

Phòng 304 Tòa nhà dự án, Bộ Tài chính;

Số 4 Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội;

Điện thoại: 0243 9 724 334;

Fax: 0243 9 724 354;

Email: banhoivien@vacpa.org.vn;

Website: www.vacpa.org.vn

 

Ban Biên tập trân trọng cảm ơn!

File đính kèm:
Huong dan khac phuc loi co ban khi tai Ebook.pdf
File tải về chỉ dành cho hội viên cá nhân và Hội viên tổ chức!
Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 15823

Đánh giá bài viết
Kết quả