Chương trình kiểm toán nội bộ dành cho thành viên HĐQT (IAFB1)


Vào ngày 20/3/2019 tới, tại thành phố Hồ Chí Minh, VIOD sẽ tổ chức chương trình "Kiểm toán Nội bộ dành cho Thành viên Hội đồng Quản trị" nhằm mục đích hướng dẫn hội đồng quản trị/lãnh đạo cao cấp của các công ty niêm yết cũng như các công ty nhà nước (thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định 05-2019/NĐ/CP về Kiểm toán Nội bộ) cũng như các doanh nghiệp khác có quan tâm về việc thành lập và vận hành chức năng KTNB tại doanh nghiệp.

Để ghi nhận sự hợp tác của VIOD với VACPA, VIOD trân trọng kính mời 01 (một) đại diện cấp cao của Quý Hội viên VACPA tham dự miễn phí.

VIOD mong nhận được thông tin đăng ký của đại diện Quý Hội viên VACPA theo form đính kèm trước ngày 18/3/2019.

Thông tin chi tiết về chương trình vui lòng xem thông kèm theo!

Trích nguồn: www.viod.vn
Số lượt đọc: 593

Đánh giá bài viết
Kết quả