Xin ý kiến về CTKTM-BCTC (bản cập nhật lần thứ 3)


Thực hiện Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 6/12/2012 của Bộ Tài chính về việc Ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam quy định “Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai và hướng dẫn thực hiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ban hành tại Thông tư này”, năm 2019 VACPA đã thực hiện cập nhật lần thứ 3 Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính (CTKTM-BCTC) nhằm mục đích đảm bảo, nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán thông qua việc tăng cường áp dụng phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán, và các chuẩn mực có liên quan.

Để cập nhật CTKTM-BCTC lần thứ 3 (năm 2019), VACPA đã:

(1) Tiến hành cập nhật dự thảo CTKTM-BCTC. Bản dự thảo CTKTM – BCTC được VACPA biên soạn trên cơ sở tham khảo các tài liệu “Hướng dẫn sử dụng các chuẩn mực kiểm toán quốc tế trong kiểm toán đơn vị nhỏ và vừa” của Liên đoàn kế toán Quốc tế (IFAC), CTKTM-BCTC của Singapore và một số nước trên thể giới, các tài liệu do các doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT) cung cấp.

(2) Thành lập Tổ cập nhật theo Quyết định số 148-2019/QĐ-VACPA ngày 26/04/2019, bao gồm 30 thành viên được huy động từ cơ quan quản lý Nhà nước (Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), DNKiT và các cán bộ chuyên môn của VACPA.

(3) Phân chia công việc rà soát Dự thảo CTKTM – BCTC cho các thành viên và thực hiện các cuộc họp Tổ cập nhật, xin ý kiến các thành viên Tổ cập nhật và Ban lãnh đạo các DNKiT Big 4 và Trưởng Ban chuyên môn VACPA tại các cuộc họp và qua thư điện tử.

(4) VACPA rà soát, tổng hợp ý kiến của các thành viên tổ cập nhật và hoàn thiện dự thảo CTKTM – BCTC.

Đến nay dự thảo lần 1 của CTKTM-BCTC (bản cập nhật năm 2019) đã hoàn thành. Để CTKTM - BCTC phù hợp với pháp luật và các quy định, phù hợp với thực tế hành nghề, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán BCTC ở Việt Nam, VACPA sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các DNKiT và các bên liên quan dưới các hình thức như: (i) Gửi công văn (bản cứng và bản mềm qua thư điện tử) đến các DNKiT, kiểm toán viên và đăng website của VACPA để xin ý kiến; (ii) Họp trực tuyến để lấy ý kiến trực tiếp của các DNKiT tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

CTKTM-BCTC không nhằm thay thế các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan mà chỉ được xem là tài liệu hướng dẫn để hỗ trợ thực hiện nhất quán các Chuẩn mực Kiểm toán, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và các quy định có liên quan khi kiểm toán BCTC.

Để hoàn thiện và ban hành CTKTM-BCTC (bản cập nhật lần thứ ba) trong năm 2019, VACPA gửi kèm công văn này dự thảo lần 1 về CTKTM-BCTC, phụ lục các vấn đề xin ý kiến, rất mong nhận được ý kiến của Quý Ông/Bà.

Do dung lượng của tệp tin lớn, Ông/Bà tải CTKTM-BCTC và phụ lục các vấn đề xin ý kiến vui lòng tải về: Tại đây!

Hình thức tham gia ý kiến có thể theo một trong hai cách sau đây:

(1) Tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo và gửi trực tiếp bằng công văn hoặc thư điện tử về Văn phòng VACPA tại Hà Nội;

(2) Điền vào tài liệu “Phụ lục các vấn đề xin ý kiến” và sửa trực tiếp trên dự thảo (tệp tin định dạng word) (để Track changes hoặc Highlight hoặc Comments) và gửi lại tệp tin này.

Các ý kiến đóng góp Quý Ông/Bà vui lòng gửi về bộ phận chuyên môn VACPA trước ngày 30/08/2019 theo địa chỉ:

(1)   Theo hình thưc gửi trực tiếp bằng công văn:

Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;

Phòng 303 - Tòa nhà Dự án - Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội.

(2)   Theo hình thức gửi tệp tin đến thư điện tửlethihoan@vacpa.org.vn

Mọi thông tin liên lạc, xin Quý Ông/Bà vui lòng liên hệ: chị Lê Thị Hoàn - Cán bộ chuyên môn VACPA (điện thoại: 0243.972.4334 (máy lẻ 106); email: lethihoan@vacpa.org.vn).

Trân trọng cảm ơn./.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 2064

Đánh giá bài viết
Kết quả