Thông báo về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2019


Ngày 17/09/2019, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam nhận được Thông báo số 01/TB-HĐT ngày 17/09/2019  của Hội đồng thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2019 về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2019, nội dung như sau:

Thông tin chi tiết, vui lòng xem các file đính kèm sau đây!

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 20050

Đánh giá bài viết
Kết quả