Một số vấn đề KTV cần lưu ý do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến công việc kiểm toán


Kính gửi: - Hội viên của VACPA.

Sự bùng phát dịch Covid-19 đã gây ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp, tổ chức trong các lĩnh vực kinh tế, bao gồm cả nguồn nhân lực, hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sự không chắc chắn về triển vọng trong tương lai cho nhiều đơn vị đang gia tăng. Điều này có ảnh hưởng tới việc lập các báo cáo kết quả hoạt động của các đơn vị cũng như công việc của kiểm toán viên (KTV).  KTV hiện đang phải đối mặt với những thách thức lớn do sự bùng phát của dịch Covid-19, đặc biệt là khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 và các cuộc kiểm toán, soát xét tiếp theo.

Kiểm toán viên luôn chịu trách nhiệm hành động vì lợi ích công chúng, cung cấp thông tin kiểm toán có chất lượng cao là rất quan trọng để đảm bảo người sử dụng báo cáo tài chính được thông báo chính xác về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị được kiểm toán. Vì vậy, dù có nhiều khó khăn và thách thức do tác động ngày càng tăng của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế nhưng KTV vẫn phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp và đảm bảo tuân thủ chuẩn mực kiểm toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và các quy định pháp lý có liên quan. KTV trao đổi liên tục và kịp thời với Ban Giám đốc và Ban Quản trị, các cá nhân quan trọng và KTV đơn vị thành viên (nếu kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn) là vô cùng quan trọng để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp.

Nhận thấy các khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với công việc kiểm toán, VACPA đã nghiên cứu, tổng hợp các vấn đề liên quan đến chuyên môn kiểm toán để cung cấp bài viết “Một số vấn đề KTV cần lưu ý do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến công việc kiểm toán” hướng dẫn cho các Hội viên, KTV hành nghề. Bài viết này nhấn mạnh một số vấn đề cụ thể được dự đoán sẽ gây ảnh hưởng đến rủi ro kiểm toán và rủi ro của khách hàng. KTV được khuyến khích xem xét các lĩnh vực được đặc biệt quan tâm khi thực hiện đánh giá rủi ro và xây dựng chiến lược và kế hoạch kiểm toán phù hợp với từng đối tượng khách hàng cụ thể (những nội dung được nêu tại phụ lục hướng dẫn trong công văn này chỉ mang tính gợi ý, KTV sẽ phải có thêm những nội dung khác cần xem xét tùy thuộc vào sự xét đoán của mỗi KTV).

Các KTV và bạn đọc quan tâm đến “Một số vấn đề KTV cần lưu ý do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến công việc kiểm toán” vui lòng xem chi tiết tại phụ lục đính kèm công văn này.

Trân trọng cảm ơn./.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 8417

Đánh giá bài viết
Kết quả