TÀI LIỆU HỖ TRỢ (không chính thức) LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG NGHỆ: LƯU TRỮ TÀI LIỆU KIỂM TOÁN KHI SỬ DỤNG CÔNG CỤ VÀ KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG


Ấn phẩm này do Nhóm Công tác Kỹ thuật (TWG) của Ủy ban Ủy ban Chuẩn mực Kiểm toán & Dịch vụ đảm bảo Quốc tế (IAASB) biên soạn. Ấn phẩm nhằm mục đích hỗ trợ kiểm toán viên trong việc tìm hiểu cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật tự động trong quá trình thực hiện cuộc kiểm toán có thể ảnh hưởng đến việc lưu trữ tài liệu của kiểm toán viên theo Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế số 230 (ISA 230). Ấn phẩm này không sửa đổi hoặc thay thế Chuẩn mực Quốc tế về Kiểm soát Chất lượng ISQC 1 hoặc các Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế khác (ISAs), tài liệu này chỉ được xem là một tài liệu hỗ trợ riêng biệt. Việc đọc ấn phẩm không thay thế cho việc đọc ISQC 1 hoặc ISAs.

Ấn phẩm này nhằm cung cấp hỗ trợ thực tiễn cho những người hành nghề trong việc tìm hiểu các xem xét liên quan đến lưu trữ tài liệu kiểm toán khi sử dụng các công cụ và kỹ thuật tự động. Các ví dụ chỉ được cung cấp cho mục đích minh họa.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm!

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 1285

Đánh giá bài viết
Kết quả

Tin liên quan