Thư mời tham dự lớp CNKT kiểm toán viên trực tuyến (online) ngày 08 - 09/06/2020


Link hướng dẫn đăng ký học: Tại đây!

Link:  Huướng dẫn tham dự CNKT onlien GG Meet: Tại đây!

Link: Phu luc 2. Kèm theo quy chế về Lớp học CNKT online: Tại đây!

 
 

 

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 4474

Đánh giá bài viết
Kết quả