KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VIỆC NGHIÊN CỨU, SOẠN THẢO 10 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM NĂM 2020


Thực hiện Hợp đồng giao việc số 03/BTC-QLKT ngày 21/05/2020 giữa Bộ Tài chính và VACPA về việc biên soạn trình Bộ Tài chính ban hành (bao gồm ban hành mới, thay thế và sửa đổi, bổ sung) 10 Chuẩn mực kiểm toán (CMKiT) Việt Nam; sau khi xin ý kiến về việc cử nhân sự tham gia của các đơn vị liên quan, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ban hành Quyết định số 242-2020/VACPA ngày 17/06/2020 thành lập Ban nghiên cứu, soạn thảo CMKiT Việt Nam.

Ngày 18/06/2020, Ban nghiên cứu, soạn thảo CMKiT Việt Nam đã họp thảo luận và thống nhất triển khai soạn thảo 10 CMKiT Việt Nam năm 2020 theo Kế hoạch bao gồm các nội dung sau:

1.  Nhiệm vụ của các bên tham gia;

2.  Nội dung nghiên cứu, soạn thảo;

3.  Nguyên tắc xây dựng;

4.  Về bố cục, ký hiệu, số hiệu CMKiT Việt Nam;

5.  Thành phần Ban nghiên cứu, soạn thảo CMKiT Việt Nam;

6.  Phân chia các nhóm làm việc;

7.  Các công việc thực hiện nghiên cứu, soạn thảo 10 CMKiT năm 2020;

8.  Phân bổ thời gian nghiên cứu, soạn thảo 10 CMKiT năm 2020.

Để biết thêm chi tiết, Ông/Bà vui lòng tải Công văn số 271-2020/VACPA ngày 26/06/2020 về Kế hoạch triển khai việc nghiên cứu, soạn thảo 10 CMKiT Việt Nam năm 2020 tại đây!

Một số hình ảnh tại Phiên thảo luận soạn thảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (trực tuyến) lần thứ nhất năm 2020:

Bà Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VACPA,
phát biểu khai mạc phiên họp thảo luận, soạn thảo CMKiT (trực tuyến) năm 2020 lần thứ nhất

 

Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán - Bộ Tài chính 
​phát biểu tại phiên họp thảo luận, soạn thảo CMKiT (trực tuyến) năm 2020 lần thứ nhất
Toàn cảnh phiên họp 

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 445

Đánh giá bài viết
Kết quả