VACPA góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán


"Phúc đáp công văn số 3967/UBCK-QLCB ngày 18/06/2020 của Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) về việc góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Luật Chứng khoán 2019) (sau đây gọi là “Dự thảo”), sau khi nghiên cứu các Dự thảo gửi kèm, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) về cơ bản nhất trí với nội dung Dự thảo.

Tuy nhiên, để nâng cao độ tin cậy của thông tin trong bản cáo bạch, VACPA đề nghị Dự thảo cần bổ sung quy định hướng dẫn Điều 19 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 về việc các thông tin trong bản cáo bạch trong hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng của tổ chức phát hành (theo yêu cầu tại các điều của Dự thảo (như điều 8, điều 11, điều 17, điều 26, điều 35, điều 53, điều 55 và phụ lục 1 (mẫu số 27 đính kèm Dự thảo)) phải được tổ chức kiểm toán được chấp thuận cho ý kiến về: (1) thông tin tài chính tương lai; (2) thông tin tài chính theo quy ước; (3) thông tin tài chính quá khứ khác.

Nội dung đề xuất cụ thể xem tại tệp tin đính kèm dưới đây".

File đính kèm:
CV 319-2020-VACPA.pdf
Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 338

Đánh giá bài viết
Kết quả