Tài liệu hỗ trợ: Sử dụng các công cụ và kỹ thuật tự động (Automated tools & Techniques-ATT) trong thực hiện các thủ tục kiểm toán


Ngày 28/9/2020, Nhóm Công tác Công nghệ (The Technology Working Group) của Ủy ban Chuẩn mực Kiểm toán và Đảm bảo Quốc tế (IAASB) đã công bố tài liệu hỗ trợ hướng dẫn (không chính thức) cho việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật tự động (ATT) khi thực hiện các thủ tục kiểm toán.

Việc công bố tài liệu hỗ trợ này nhằm giúp kiểm toán viên hiểu được liệu một thủ tục liên quan đến các công cụ và kỹ thuật tự động (ATT) có thể vừa là một thủ tục đánh giá rủi ro vừa là một thủ tục kiểm toán khác hay không. Nó cũng đưa ra những cân nhắc cụ thể khi sử dụng các công cụ và kỹ thuật tự động trong việc thực hiện các thủ tục phân tích cơ bản được quy định tại Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế số 520-Các thủ tục phân tích.

Tài liệu hỗ trợ này này không sửa đổi hoặc thay thế các Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế (ISA). Đọc tài liệu hỗ trợ này không thể thay thế cho việc đọc các Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế (ISA).

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin cung cấp tài liệu hướng dẫn toàn văn (bản tiếng Anh) đến cho Quý Hội viên tham khảo. Vui lòng xem tại đây!

Trích nguồn: ifac.org.vn
Số lượt đọc: 1612

Đánh giá bài viết
Kết quả