AICPA và IAASB phát hành ấn phẩm “Các Lưu ý sử dụng Chuyên gia khi Kiểm toán Báo cáo tài chính”


Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ (AICPA), Ban Chuẩn mực Đạo đức Quốc tế cho Kế toán (IESBA) và Ban Chuẩn mực Kiểm toán và Đảm bảo Quốc tế (IAASB) đã cùng phát hành ấn phẩm “Using Specialists in the COVID-19 Environment: Including Considerations for Involving Specialists in Audits of Financial Statements” (Sử dụng Chuyên gia trong hoàn cảnh dịch COVID-19: Các Lưu ý sử dụng Chuyên gia khi Kiểm toán Báo cáo tài chính).

Tài liệu này hướng dẫn các Kiểm toán viên, kế toán viên xác định khi nào có thể sử dụng dịch vụ của một chuyên gia để hỗ trợ thực hiện các công việc cụ thể và các hoạt động chuyên môn khác trong tổ chức hoạt động và phục vụ khách hàng của họ trong Môi trường COVID-19. Tài liệu này cũng nêu rõ những lưu ý về đạo đức có liên quan đối với kế toán khi nghĩ đến việc sử dụng ý kiến chuyên gia, cũng như các trường hợp cho thấy cần phải có một chuyên gia trong quá trình thực hiện cuộc kiểm toán báo cáo tài chính.

Chi tiết ấn phẩm vui lòng xem tại đây!

Trích nguồn: ifac.org.vn
Số lượt đọc: 2141

Đánh giá bài viết
Kết quả