Xin ý kiến về 10 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam soạn thảo năm 2020


Kính gửi-  Ông/Bà Tổng Giám đốc/Giám đốc doanh nghiệp kiểm toán.

                               

Thực hiện Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập, quy định tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán: “Thực hiện việc nghiên cứu, soạn thảo, cập nhật hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trên cơ sở hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế theo quy trình xây dựng, ban hành và công bố chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành”, Hợp đồng giao việc số 03/BTC-QLKT ngày 21/05/2020 giữa Bộ Tài chính và VACPA về việc biên soạn trình Bộ Tài chính ban hành 10 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA), từ tháng 5/2020 đến tháng 11/2020, VACPA đã triển khai các công việc liên quan đến nghiên cứu, soạn thảo 10 VSA, bao gồm:

 • Soạn thảo mới 01 VSA: Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số (VSA) 701 – Trình bày các vấn đề kiểm toán quan trọng (VSA 701 áp dụng bắt buộc với cuộc kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) của tổ chức niêm yết).
 • Soạn thảo thay thế (Ban hành lại) 08 VSA hiện hành, gồm:
 • VSA 700 - Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán (BCKiT) về BCTC;
 • VSA 705 - Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần;
 • VSA 706 - Đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh" và “Vấn đề khác” trong BCKiT về BCTC;
 • VSA 720 - Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với thông tin khác trong tài liệu có BCTC đã được kiểm toán;
 • VSA 800 - Lưu ý khi kiểm toán BCTC được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc biệt;
 • VSA 805 - Lưu ý khi kiểm toán BCTC riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của BCTC;
 • VSA 810 - Dịch vụ báo cáo về BCTC tóm tắt;
 • VSA 570 - Hoạt động liên tục.

 

- Soạn thảo sửa đổi, bổ sung 01 VSA: VSA 710 - Thông tin so sánh – Dữ liệu tương ứng và BCTC so sánh.

Để triển khai các công việc liên quan đến nghiên cứu, soạn thảo 10 VSA nêu trên, VACPA thực hiện theo quy trình nghiên cứu, soạn thảo do Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 443/QĐ-BTC ngày 01/03/2010 về Quy trình xây dựng, ban hành và công bố chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, cụ thể như sau:

- Thành lập Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA theo Quyết định số 242-2020/VACPA ngày 17/06/2020 của Chủ tịch VACPA, bao gồm 73 thành viên được cử từ Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán; Vụ Pháp chế), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Vụ Giám sát công ty đại chúng; Vụ Quản lý chào bán chứng khoán), các doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT), các trường đại học và VACPA;

- Ban nghiên cứu, soạn thảo đã triển khai các công việc:

 1. Tổ chức họp để phân công công việc theo từng nhóm (Ban nghiên cứu, soạn thảo chia thành 5 nhóm, trưởng nhóm là các Phó Tổng Giám đốc của Big4 và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, mỗi nhóm đều bao gồm các thành viên từ Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Big4, các DNKiT, các trường đại học và VACPA để đảm bảo các quy định, hướng dẫn phù hợp với thông lệ quốc tế, pháp luật, điều kiện Việt Nam cũng như về học thuật và thực tế hành nghề) và thống nhất kế hoạch, cách thức làm việc;
 2. Các thành viên từng nhóm rà soát, sửa trực tiếp và góp ý chi tiết về từng chuẩn mực dựa trên dự thảo 10 VSA do Ban Chuyên môn VACPA dịch và biên soạn;
 3. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên, Ban nghiên cứu, soạn thảo đã tổng hợp các vấn đề còn có ý kiến khác nhau và tổ chức các cuộc họp nhóm để thảo luận chi tiết từng chuẩn mực do nhóm phụ trách. Sau khi hoàn thiện thiện dự thảo theo kết quả họp nhóm, Ban nghiên cứu, soạn thảo tiếp tục xin ý kiến và tổ chức họp các nhóm để thống nhất các vấn đề chung, vấn đề cụ thể của từng chuẩn mực.

Đến nay, Ban nghiên cứu, soạn thảo đã chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo 10 VSA để xin ý kiến Ông/Bà và các bên liên quan.

Trong quá trình thực hiện, Ban nghiên cứu, soạn thảo đã tuân thủ các nguyên tắc xây dựng được quy định trong Quyết định số 443/QĐ-BTC, bao gồm:

- Tuân thủ cao nhất chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) về đánh số hiệu, kết cấu, nội dung chuẩn mực, cách phân loại, nhóm chuẩn mực… Đối với các nội dung cần phải thay đổi so với ISA cho phù hợp với điều kiện, văn bản pháp luật Việt Nam, dự thảo VSA để dưới dạng in nghiêng;

- Sử dụng thống nhất, xuyên suốt toàn bộ hệ thống chuẩn mực các nhóm từ ngữ nhằm bảo đảm phù hợp với hệ thống 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợt 1, 10 chuẩn mực Việt Nam đợt 2 (nếu nội dung tiếng Anh không thay đổi) và pháp luật kế toán, kiểm toán hiện hành (khi thích hợp);

- Đối với một số vấn đề mới mà pháp luật Việt Nam có thể có quy định trong thời gian tới (như chữ ký điện tử trên BCKiT, cho phép tham chiếu đến trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền thích hợp mà trên đó có mô tả chi tiết trách nhiệm của kiểm toán viên,…), dự thảo 10 VSA đang quy định tương tự ISA để phù hợp với xu hướng phát triển của Việt Nam và thông lệ quốc tế;

- Một số nội dung liên quan đến khuôn khổ về lập và trình bày BCTC được áp dụng tại Việt Nam (như “Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC”), dự thảo đang giữ nguyên theo VSA hiện hành do Bộ Tài chính đang trong quá trình triển khai Đề án áp dụng chuẩn mực BCTC tại Việt Nam (theo Quyết định số 345/2020/QĐ-BTC ngày 16/03/2020).

Thông qua nhiều cuộc họp và các đợt xin ý kiến, Ban nghiên cứu, soạn thảo đã thống nhất được những nội dung cơ bản trong 10 VSA. Tuy nhiên, vẫn còn có ý kiến khác nhau về một số vấn đề trong Phụ lục đính kèm công văn này.

Để hoàn thiện dự thảo 10 VSA trước khi trình Bộ Tài chính trong năm 2020, VACPA sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các DNKiT và các bên liên quan dưới nhiều hình thức, gồm: (1) Gửi công văn (bản cứng và bản mềm qua email) xin ý kiến; (2) Đăng website của VACPA; (3) Hội thảo để lấy ý kiến trực tiếp của các DNKiT và các bên liên quan tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Theo đó, VACPA gửi tới Ông/Bà dự thảo 10 VSA và Phụ lục các vấn đề còn có ý kiến khác nhau (kèm theo công văn này) để Ông/Bà nghiên cứu và cho ý kiến. Hình thức tham gia ý kiến như sau:

 1. Trả lời trực tiếp vào Phụ lục các vấn đề còn có ý kiến khác nhau;
 2. Sửa trực tiếp trên file mềm của dự thảo từng VSA (để dưới dạng track changes/highlight/comment), nếu có.

Các ý kiến đóng góp, Ông/Bà vui lòng gửi về bộ phận chuyên môn VACPA trước ngày 25/11/2020 theo địa chỉ:

 • Theo hình thức gửi trực tiếp bằng công văn:

Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Phòng 303 - Tòa nhà Dự án - Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội.

Mọi thông tin liên lạc, Ông/Bà vui lòng liên hệ: chị Nguyễn Thị Thu Trang - cán bộ Chuyên môn - Văn phòng VACPA tại Hà Nội (Điện thoại di động: 0975 945 613; Điện thoại cố định 02439 724 334 - 106; Email: nguyenthithutrang@vacpa.org.vn).

Rất mong Ông/Bà (hoặc cử các kiểm toán viên) đóng góp ý kiến cho dự thảo 10 VSA.

Trân trọng./.

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 794

Đánh giá bài viết
Kết quả