VACPA tham gia ý kiến dự thảo hồ sơ Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)


VACPA nhận được công văn số 836/BTC - QLBH ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) xin ý kiến về Dự thảo hồ sơ Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) (sau đây gọi là “Dự thảo”). Nhận thấy, Dự thảo ảnh hưởng trực tiếp đến việc mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp kiểm toán (cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn có giá trị tư vấn pháp lý cao cho doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), doanh nghiệp tái bảo hiểm (DNTBH)), VACPA đã đăng website, fanpages của VACPA và gửi email (2 lần) để xin ý kiến các doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT). Trên cơ sở nghiên cứu các Dự thảo gửi kèm và tổng hợp ý kiến tham gia của các DNKiT, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã gửi công văn chính thức số 055-2021/VACPA ngày 25/02/2021 về việc tham gia ý kiến Dự thảo Hồ sơ Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi.

Về cơ bản VACPA nhất trí với Dự thảo, tuy nhiên, VACPA có một số ý kiến tham gia liên quan đến các quy định về kiểm toán độc lập trong đó đề cập đến: (i) Việc áp dụng dịch vụ mà tổ chức kiểm toán độc lập cung cấp tương ứng với từng loại báo cáo của DNBH, DNTBH theo quy định của các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ đảm bảo khác; (ii) Tiêu chí đánh giá đối với mỗi loại báo cáo; (iii) DNBH, DNTBH là công ty đại chúng hoặc tổ chức niêm yết; (iv) Tổ chức kiểm toán độc lập được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét cho DNBH, DNTBH; (v) Trách nhiệm của tổ chức kiểm toán độc lập; (vi) Trường hợp đưa ra ý kiến/kết luận không phải là ý kiến/kết luận dạng chấp nhận toàn phần.

Ngoài ra, VACPA còn tham gia ý kiến về các quy định liên quan đến: (i) Giấy phép thành lập và hoạt động; (ii) Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam có ký kết hoặc tham gia; (iii) Việc tham khảo chuẩn mực BCTC quốc tế; (iv) Hệ thống kiểm soát nội bộ; (v) Kiểm toán nội bộ; (vi) Các vấn đề khác (như Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; Dịch vụ thuê ngoài; Nguyên tắc hoạt động của đại lý; Quy định các khoản không được tính trong tỷ lệ an toàn vốn; hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện; Việc sử dụng thuật ngữ).

Để nắm được đầy đủ ý kiến tham gia của VACPA đối với Dự thảo hồ sơ Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), mời quý đọc giả đọc bản tham gia ý kiến đầy đủ của VACPA tại đây

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 479

Đánh giá bài viết
Kết quả