Các chuẩn mực dịch vụ đảm bảo bắt kịp với báo cáo phi tài chính


Tại cuộc họp tháng 3 năm 2021 vào tuần trước, IAASB đã phê duyệt Hướng dẫn về việc áp dụng ISAE 3000 (ban hành lại) cho các hợp đồng đảm bảo với Báo cáo bên ngoài mở rộng (EER) sẽ được xuất bản vào tháng 4. Hướng dẫn này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ dịch vụ đảm bảo cho báo cáo phi tài chính. EER bao gồm nhiều hình thức báo cáo khác nhau, bao gồm (nhưng không giới hạn): báo cáo bền vững hoặc báo cáo về môi trường, xã hội và quản trị công ty (ESG); báo cáo tích hợp, báo cáo về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, báo cáo về khí hiệu ứng nhà kính và báo cáo hiệu suất dịch vụ trong khu vực công.  

Hướng dẫn này được xây dựng và thử nghiệm dựa trên chuẩn mực dịch vụ đảm bảo hiện có, như Chuẩn mực quốc tế về dịch vụ đảm bảo số 3000 (ban hành lại) – Hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác ngoài dịch vụ kiểm toán hoặc soát xét thông tin tài chính quá khứ. Hướng dẫn này cũng trả lời cho thắc mắc của người hành nghề và người sử dụng trong việc áp dụng thực tế các chuẩn mực về hợp đồng dịch vụ đảm bảo trên EER. 

Cùng với ISAE 3000 (ban hành lại) và ISAE 3410 – Hợp đồng dịch vụ đảm bảo đối với các báo cáo về Khí nhà kính, hướng dẫn này tạo thành một bộ quy định và hướng dẫn đầy đủ nhằm nâng cao sự tin tưởng và tính tin cậy của các báo cáo dịch vụ đảm bảo cho người sử dụng dự kiến. Chúng tôi tin rằng bộ chuẩn mực và hướng dẫn này là đầy đủ để giúp người hành nghề xử lý với các yêu cầu báo cáo mới, bao gồm các yêu cầu áp dụng ở Liên minh Châu Âu và một số nơi khác. Tuy nhiên, khi xuất hiện những lỗ hổng, IAASB sẵn sàng có hành động kịp thời.  

Hưởng lợi từ quy trình này, việc phê duyệt Hướng dẫn sẽ hoàn thiện các công việc được thực hiện từ năm 2017 với sự hỗ trợ của Hội đồng kinh doanh thế giới vì sự Phát triển Bền vững (WBCSD).

Hướng dẫn giải quyết nhu cầu ngày càng tăng đối với Báo cáo bên ngoài mở rộng & Báo cáo thông tin phi tài chính

Thông tin phi tài chính đã trở thành một chủ đề quan trọng trong các chu trình báo cáo. Khi các báo cáo ngày càng nhiều, kiểm toán viên được yêu cầu cung cấp sự đảm bảo về báo cáo bền vững hoặc báo cáo về môi trường, xã hội và quản trị công ty (ESG). Khi các loại báo cáo này, và theo đó là yêu cầu về dịch vụ đảm bảo, thường được các đơn vị thực hiện trên cơ sở tự nguyện thì có sự tăng lên (hiện tại đã trở nên cấp bách) nhu cầu cần phải được bắt buộc theo luật pháp hoặc quy định. IAASB chủ trương rằng cần phải vượt qua thách thức và hỗ trợ, đặc biệt khi người sử dụng các báo cáo có nhu cầu thông tin rộng hơn để đưa ra các quyết định phân bổ nguồn vốn.

Hướng dẫn này giải quyết mười thách thức chính do các bên liên quan thường gặp phải khi áp dụng ISAE 3000 (ban hành lại), chuẩn mực chung cho các hợp đồng dịch vụ đảm bảo, trong các hợp đồng dịch vụ đảm bảo về Báo cáo bên ngoài mở rộng

Để đáp ứng yêu cầu mạnh mẽ từ các bên liên quan, Hướng dẫn này cũng đưa thêm giải thích và các ví dụ để hiểu rõ hơn về sự phân biệt giữa dịch vụ đảm bảo có giới hạn và dịch vụ đảm bảo hợp lý như đã đề cập trong ISAE 3000 (ban hành lại).

Hợp đồng EER phải bao gồm một sự cam kết đối với chất lượng và chuẩn mực đạo đức cao nhất

Hướng dẫn hỗ trợ việc áp dụng ISAE 3000 (ban hành lại) (ISAE 3000 (ban hành lại) là chuẩn mực có  có tính bắt buộc của IAASB). Hướng dẫn không đưa ra thêm bất kỳ yêu cầu nào ngoài những yêu cầu trong chuẩn mực ISAE 3000 hoặc có vượt lên hoặc thay đổi bất kỳ yêu cầu hoặc hướng dẫn áp dụng nào trong chuẩn mực này. Quan trọng là, các yêu cầu liên quan đến chất lượng và đạo đức đã được đưa vào trong chuẩn mực này.

ISAE 3000 (ban hành lại) yêu cầu:

  • Người hành nghề của một doanh nghiệp phải tuân thủ chuẩn mực Quốc tế về Kiểm soát Chất lượng số 1, hoặc các yêu cầu chuyên môn khác, các yêu cầu pháp lý hoặc các quy định mà tối thiểu là tương đương với chuẩn mực này. Yêu cầu này sẽ được cập nhật và phù hợp với các chuẩn mực quản lý chất lượng (mới và ban hành lại) đã được ban hành vào tháng 12 năm 2020.   
  • Người hành nghề và các thành viên của nhóm thực hiện hợp đồng phải tuân thủ Chuẩn mực quốc tế về đạo đức nghề nghiệp kế toán – kiểm toán (bao gồm các chuẩn mực về tính độc lập Quốc tế) do Hội đồng chuẩn mực đạo đức quốc tế cho kế toán – kiểm toán ban hành hoặc yêu cầu chuyên môn khác hoặc yêu cầu pháp lý hoặc quy định mà tối thiểu tương đương.    
  • Người hành nghề tuân thủ các yêu cầu của chuẩn mực đề cập đến năng lực của họ (bao gồm các kỹ năng và kỹ thuật đảm bảo) và năng lực của những người khác thực hiện hợp đồng.  

Đảm bảo tồn tại các điều kiện phù hợp cho hợp đồng

Người hành nghề chỉ được phép chấp nhận hoặc duy trì một hợp đồng dịch vụ đảm bảo theo ISAE 3000 (ban hành lại) khi có tồn tại các tiền đề cho hợp đồng dịch vụ đảm bảo. Các tiền đề đó liên quan đến, cùng với các vấn đề khác, rằng liệu hợp đồng dịch vụ có mục đích hợp lý không, ví dụ có xem xét nhu cầu của người sử dụng thông tin về đối tượng dịch vụ đảm bảo hay không và tính phù hợp của các tiêu chí được áp dụng trong việc lập thông tin (ví dụ: khuôn khổ báo cáo hoặc bộ chuẩn mực báo cáo có đáp ứng các yêu cầu của chuẩn mực).

Tài liệu hỗ trợ bổ sung

Ngoài bản hướng dẫn này còn bao gồm 2 phụ lục (có thể xem cùng hoặc xem độc lập với bản hướng dẫn) là 1) Mô hình độ tin cậy và trách nhiệm liên quan đến Báo cáo EER và (2) Ví dụ minh họa về các khía cạnh được lựa chọn của hợp đồng dịch vụ đảm bảo đối với báo cáo EER. Hai phụ lục sẽ được xuất bản cùng lúc với Hướng dẫn

Những việc làm tiên quyết

Cùng với ISAE 3000 (Ban hành lại) và ISAE 3410, Hướng dẫn này cung cấp nền tảng vững chắc để thực hiện nhất quán các hợp đồng dịch vụ đảm bảo chất lượng liên quan đến báo cáo thông tin phi tài chính. Đồng thời, chúng tôi biết rằng đây sẽ không phải là hành động cuối cùng của chúng tôi trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này.

IAASB đang thực hiện các hành động để nâng cao các chuẩn mực, khuôn khổ và hướng dẫn. IAASB  sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến có liên quan, tham gia với các bên liên quan để thảo luận, xác định các vấn đề có thể ảnh hưởng đến chuẩn mực nghề nghiệp.

Chi tiết của bài viết, vui lòng truy cập đường link: https://www.iaasb.org/news-events/2021-03/assurance-standards-keeping-pace-non-financial-reporting

Trích nguồn: www.iaasb.org
Số lượt đọc: 1393

Đánh giá bài viết
Kết quả