Sổ tay Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp quốc tế cho kế toán viên chuyên nghiệp -Phiên bản 2021


Ủy ban Chuẩn mực Đạo đức Quốc tế dành cho Kế toán viên (IESBA) đã phát hành Ấn phẩm năm 2021 của Sổ tay Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp quốc tế cho kế toán viên chuyên nghiệp (bao gồm các chuẩn mực quốc tế về tính độc lập). Phiên bản mới 2021 bao gồm các bản sửa đổi đã được phê duyệt của Bộ quy tắc gần đây như:

- Các sửa đổi của Phần 4B nhằm điều chỉnh các thuật ngữ và khái niệm được sử dụng trong Bộ quy tắc cho phù hợp với các thuật ngữ và khái niệm trong Chuẩn mực quốc tế về dịch vụ đảm bảo (ISAE) 3000 (Ban hành lại) do Ủy ban Chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo quốc tế (IAASB) ban hành. Những sửa đổi này có hiệu lực từ tháng 6 năm 2021.

- Việc sửa đổi Phần 1 và Phần 2 nhằm phát huy vai trò và tư duy của các kế toán viên chuyên nghiệp. Những sửa đổi đó sẽ có hiệu lực vào tháng 12 năm 2021 và được khuyến khích áp dụng sớm.

Các nội dung sửa đổi đã được phê duyệt nhưng chưa có hiệu lực đến tháng 12 năm 2022 sẽ được đưa vào phía sau của Sổ tay này, bao gồm các sửa đổi về:

+ Nguyên tắc về tính khách quan của người soát xét chất lượng hợp đồng dịch vụ và những người soát xét thích hợp khác.

+ Các điều khoản về dịch vụ phi đảm bảo.

+ Các điều khoản liên quan đến phí.

Quý Bạn đọc có thể xem đầy đủ Sổ tay Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp quốc tế cho kế toán viên chuyên nghiệp tại đây!

Trích nguồn: ifac.org.vn
Số lượt đọc: 1304

Đánh giá bài viết
Kết quả