Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc về nộp, công khai BCTC năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19


Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được Công văn số 12951/BTC-QLKT ngày 12/11/2021 của Bộ Tài chính trả lời Công văn số 408-2021/VACPA ngày 27/09/2021 của VACPA về việc gia hạn thời gian nộp, công khai báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Về việc gia hạn thời gian nộp, công khai BCTC đã được kiểm toán do ảnh hưởng của Covid -19, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

“Khoản 3, Điều 29 Luật Kế toán 2015 quy định: “BCTC năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, doanh nghiệp kiểm toán có thể bị xử phạt đối với hành vi chậm nộp BCTC.

Khoản 4, Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 quy định một trong những trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính là “thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng”. Trong đó, khoản 14, Điều 12 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 quy định: 14. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép”.

Như vậy, pháp luật chung về kế toán đã quy định rõ thời hạn nộp BCTC, không quy định cụ thể các trường hợp doanh nghiệp được chậm nộp BCTC năm và đã có chế tài xử phạt đối với hành vi chậm nộp BCTC.

Tuy nhiên, trong trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công ty đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép nhưng vẫn không đảm bảo thời hạn nộp BCTC đã được kiểm toán theo thời hạn quy định của pháp luật thì công ty có thể thu thập và lưu trữ tại đơn vị bằng chứng ảnh hưởng của Covid-19 đến việc nộp và công khai BCTC năm 2021 để có cơ sở cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính xem xét, giải quyết theo quy định tại khoản 14 Điều 2 và khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 để công ty có thể không bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi này”.

VACPA trân trọng gửi tới Quý Hội viên Công văn 12951/BTC-QLKT để nghiên cứu, hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng khi không đảm bảo thời hạn nộp và công khai BCTC năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid -19. VACPA sẽ tiếp tục phối hợp, làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan để hỗ trợ tốt nhất cho các hội viên, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán.

Vui lòng tải Công văn số 12951/BTC-QLKT tại đây!

Trân trọng cảm ơn!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1466

Đánh giá bài viết
Kết quả