VACPA phát động Phong trào thi đua “Hội viên VACPA đồng hành cùng ngành Tài chính phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.


Hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Tài chính đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” theo Kế hoạch triển khai ban hành kèm theo Quyết định số 2014/QĐ-BTC ngày 18/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; để tạo động lực khích lệ toàn thể hội viên tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid 19 đồng thời nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2021 và các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; qua đó kịp thời nhân rộng và biểu dương, khen thưởng các tấm gương điển hình tiên tiến của Hội viên tổ chức, Hội viên cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước ngành Tài chính, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phát động Phong trào thi đua “Hội viên VACPA đồng hành cùng ngành Tài chính phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Để biết thêm chi tiết, Quý Hội viên vui lòng tham khảo tại Công văn số 497-2021/VACPA ngày 17/11/2021 về việc Hội viên VACPA đồng hành cùng ngành Tài chính phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 và Quyết định số 2014/QĐ-BTC ngày 18/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (dưới đây).

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 177

Đánh giá bài viết
Kết quả