Xin ý kiến Dự thảo 20 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam soạn thảo năm 2021


Kính gửi:       -  Ông/Bà Tổng Giám đốc/Giám đốc doanh nghiệp kiểm toán.

                                                             -  Ông/Bà Ủy viên Ban Chấp hành VACPA.

                          -  Ông/Bà Thành viên Ban nghiên cứu, soạn thảo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Thực hiện Hợp đồng giao việc số 398/BTC-QLKT ngày 14/05/2021 giữa Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) về việc biên soạn trình Bộ Tài chính ban hành 20 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA), từ tháng 5/2021 đến tháng 11/2021, VACPA đã triển khai các công việc liên quan đến nghiên cứu, soạn thảo 20 VSA, bao gồm:

-   Nhóm VSA 200-299 (nguyên tắc và trách nhiệm chung), cụ thể:

(i)   Soạn thảo thay thế 02 VSA, gồm:

+    Chuẩn mực số 250 - Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính;

+    Chuẩn mực số 260 - Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán.

(ii)  Soạn thảo sửa đổi, bổ sung 05 VSA, gồm:

+    Chuẩn mực số 200 - Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên độc lập và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo VSA;

+    Chuẩn mực số 210 - Hợp đồng kiểm toán;

+    Chuẩn mực số 230 - Tài liệu, hồ sơ kiểm toán;

+    Chuẩn mực số 240 - Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính;

+    Chuẩn mực số 265 - Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán.

-   Nhóm VSA 300-499 (đánh giá rủi ro và biện pháp xử lý đối với rủi ro đã đánh giá), cụ thể:

(i)  Soạn thảo thay thế 01 VSA: Chuẩn mực số 315 - Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị;

(ii) Soạn thảo sửa đổi, bổ sung 05 VSA, gồm:

+    Chuẩn mực số 300 - Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính;

+    Chuẩn mực số 320 - Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán;

+    Chuẩn mực số 330 - Biện pháp xử lý của kiểm toán viên đối với rủi ro đã đánh giá;

+    Chuẩn mực số 402 - Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài;

+    Chuẩn mực số 450 - Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán.

-    Nhóm VSA 500–599 (bằng chứng kiểm toán), cụ thể:

(i) Soạn thảo thay thế 01 VSA: Chuẩn mực số 540 - Kiểm toán các ước tính kế toán và các thuyết minh liên quan.

(ii) Soạn thảo sửa đổi, bổ sung 05 VSA, gồm:

+   Chuẩn mực số 500 - Bằng chứng kiểm toán;

+   Chuẩn mực số 510 - Kiểm toán năm đầu tiên – Số dư đầu kỳ;

+   Chuẩn mực số 550 - Các bên liên quan;

+   Chuẩn mực số 560 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán;

+   Chuẩn mực số 580 - Giải trình bằng văn bản.

-  Nhóm VSA 600–699 (sử dụng công việc của các bên khác), cụ thể:

(i)     Soạn thảo thay thế 01 VSA: Chuẩn mực số 610 - Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ.

Để triển khai các công việc liên quan đến nghiên cứu, soạn thảo 20 VSA nêu trên, VACPA đã thực hiện theo quy trình nghiên cứu, soạn thảo do Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 443/QĐ-BTC ngày 01/03/2010 về Quy trình xây dựng, ban hành và công bố VSA, cụ thể như sau:

-  Thành lập Ban nghiên cứu, soạn thảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA) theo Quyết định số 269-2021/VACPA ngày 07/06/2021 của Chủ tịch VACPA, bao gồm 70 thành viên được cử từ Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán; Vụ Pháp chế), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Vụ Giám sát công ty đại chúng; Vụ Quản lý chào bán chứng khoán), các doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT), các trường đại học và VACPA;

-   Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA đã triển khai các công việc:

(1) Tổ chức họp để phân công công việc theo từng nhóm (Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA chia thành 5 nhóm, Trưởng nhóm là các Phó Tổng Giám đốc của Big4 và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, mỗi nhóm đều bao gồm các thành viên từ Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Big4, các DNKiT, các trường đại học và VACPA để đảm bảo soạn thảo các quy định, hướng dẫn của các VSA phù hợp với thông lệ quốc tế, pháp luật, điều kiện Việt Nam cũng như về học thuật và thực tế hành nghề) và thống nhất kế hoạch, cách thức làm việc;

(2) Các thành viên từng nhóm rà soát, sửa trực tiếp và góp ý chi tiết về từng chuẩn mực dựa trên bản dự thảo 20 VSA do Ban Chuyên môn VACPA dịch và biên soạn;

(3) Trên cơ sở ý kiến của các thành viên, Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA đã tổng hợp các vấn đề còn có ý kiến khác nhau và tổ chức các cuộc họp nhóm để thảo luận chi tiết từng chuẩn mực do nhóm phụ trách. Sau khi hoàn thiện dự thảo theo kết quả họp nhóm, Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA tiếp tục xin ý kiến và tổ chức họp tất cả các nhóm để thống nhất các vấn đề chung, vấn đề cụ thể của từng chuẩn mực.

Đến nay, Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA đã chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo 20 VSA để xin ý kiến Quý Ông/Bà và các bên liên quan.

Trong quá trình thực hiện, Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA đã tuân thủ các nguyên tắc xây dựng được quy định trong Quyết định số 443/QĐ-BTC, bao gồm:

(i)   Tuân thủ cao nhất chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) về đánh số hiệu, kết cấu, nội dung chuẩn mực, cách phân loại, nhóm chuẩn mực… Đối với các nội dung cần phải thay đổi so với ISA cho phù hợp với điều kiện, văn bản pháp luật Việt Nam, dự thảo VSA để dưới dạng in nghiêng;

(ii)  Sử dụng thống nhất, xuyên suốt toàn bộ hệ thống chuẩn mực các nhóm từ ngữ nhằm bảo đảm phù hợp với hệ thống 37 VSA đợt 1, 10 chuẩn mực Việt Nam đợt 2 (nếu nội dung tiếng Anh không thay đổi), 10 VSA  biên soạn năm 2020 và pháp luật kế toán, kiểm toán hiện hành (khi thích hợp);

(iii)   Một số nội dung liên quan đến khuôn khổ về lập và trình bày BCTC được áp dụng tại Việt Nam (như “Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC”), dự thảo đang giữ nguyên theo VSA hiện hành do Bộ Tài chính đang trong quá trình triển khai Đề án áp dụng chuẩn mực BCTC tại Việt Nam (theo Quyết định số 345/2020/QĐ-BTC ngày 16/03/2020).

Thông qua nhiều cuộc họp và các đợt xin ý kiến, Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA đã thống nhất được những nội dung cơ bản trong 20 VSA. Tuy nhiên, vẫn còn có ý kiến khác nhau về một số vấn đề trong Phụ lục đính kèm công văn này.

Để hoàn thiện dự thảo 20 VSA trước khi trình Bộ Tài chính trong năm 2021, VACPA sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các DNKiT và các bên liên quan dưới nhiều hình thức, gồm: (1) Gửi công văn (bản cứng và bản mềm qua email) xin ý kiến; (2) Đăng website của VACPA; (3) Hội thảo để lấy ý kiến của các DNKiT và các bên liên quan trong thời gian tới.

Theo đó, VACPA gửi tới Ông/Bà dự thảo 20 VSA và Phụ lục các vấn đề còn có ý kiến khác nhau (kèm theo công văn này) để Ông/Bà xem xét và góp ý cho dự thảo. Hình thức tham gia ý kiến như sau:

1)      Trả lời trực tiếp vào Phụ lục các vấn đề còn có ý kiến khác nhau;

2)      Sửa trực tiếp trên file mềm của dự thảo từng VSA (để dưới dạng track changes/highlight/comment), nếu có.

          Các ý kiến đóng góp, Ông/Bà vui lòng gửi về bộ phận chuyên môn VACPA trước ngày 30/11/2021 theo địa chỉ:

-    Theo hình thức gửi trực tiếp bằng công văn:

Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Phòng 303 - Tòa nhà Dự án - Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội.

-   Theo hình thức gửi file mềm đến email: banchuyenmon@vacpa.org.vn

Mọi thông tin liên lạc, xin vui lòng liên hệ: chị Nguyễn Thị Thu Trang - cán bộ chuyên môn - Văn phòng VACPA Hà Nội (Email: nguyenthithutrang@vacpa.org.vn; Điện thoại di động: 0975 945 613; Điện thoại cố định 02439 724 334 (máy lẻ 106))

 Rất mong Ông/Bà (hoặc cử các kiểm toán viên) đóng góp ý kiến cho dự thảo 20 VSA.

Trân trọng cảm ơn./.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1174

Đánh giá bài viết
Kết quả