Danh sách 33 công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán Năm 2022 - Đợt 1

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo Danh sách 33 công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán Năm 2022 - Đợt 1, như sau:

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)

2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)

3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)

4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)

5. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)

6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC)

7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)

8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)

9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)

10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)

11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)

12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA)

13. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)

14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT (SVC)

15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (AISC)

16. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)

17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)

18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT

19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)

20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)

21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP (TTP)

22. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)

23. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)

24. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)

25.  CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)

26. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT  (AN VIỆT)

27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – TƯ VẤN ĐẤT VIỆT (VIETLAND)

28. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)

29. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NTV)

30. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI (CPA HÀ NỘI)

31. CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)

32. CÔNG TY TNHH CROWE VIỆT NAM (CROWE)

33. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)

Trích nguồn: www.ssc.gov.vn
Số lượt đọc: 11922

Đánh giá bài viết
Kết quả