Lựa chọn dịch vụ đúng - So sánh dịch vụ kiểm toán, soát xét, tổng hợp thông tin tài chính và thực hiện thủ tục thỏa thuận trước


Các doanh nghiệp có thể được kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau, được thiết kế riêng phù hợp với từng mục đích. Khi doanh nghiệp không chắc chắn nên chọn loại dịch vụ nào cho đúng thì tài liệu "Lựa chọn dịch vụ đúng - So sánh dịch vụ kiểm toán, soát xét, tổng hợp thông tin tài chính và thực hiện thủ tục thỏa thuận trước" được VACPA biên dịch dựa trên sự cấp phép của  Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC) có thể hữu ích.

Tài liệu này mô tả phạm vi của dịch vụ kiểm toán, soát xét, tổng hợp thông tin tài chính và thực hiện thủ tục thỏa thuận trước do kiểm toán viên cung cấp phù hợp với các chuẩn mực và lợi ích khác nhau của từng dịch vụ. Quý Hội viên và bạn đọc có thể xem chi tiết Tài liệu này theo đường link tại đây!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 817

Đánh giá bài viết
Kết quả