Bộ Tài chính gửi công văn tới các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán về thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ kế toán


Thực hiện ý kiến chị đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trong đó yêu cầu Bộ Tài chính có các biện pháp để chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán của các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán, Bộ Tài chính đã có Bộ tài chính đã có công văn số 3823/BTC-QLKT ngày 27/04/2022 về việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ kế toán, trong đó yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán, người hành nghề dich vụ kế toán nghiêm túc thực hiện 09 nội dung đính kèm Công văn.

Sau khi nhận được Công văn của Bộ Tài chính, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) gửi tới các Ông Bà Tổng Giám đốc/ Giám đốc các doanh nghiệp kiểm toán, đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán, hội viên, kiểm toán viên, kế toán viên Công văn số 3823/BTC-QLKT của Bộ Tài chính TẠI ĐÂY! để nắm được thông tin và thực hiện.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 406

Đánh giá bài viết
Kết quả