Sổ tay hướng dẫn triển khai công tác KTNB cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ


Sổ tay hướng dẫn triển khai công tác kiểm toán nội bộ cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được ban hành năm 2021.

Với lời dẫn được trích từ trong quyển sổ tay:

"Công tác kiểm toán nội bộ đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các Bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ ban hành ngày 22 tháng 1 năm 2019. Các quy định và hướng dẫn liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ được tham chiếu đến các văn bản pháp quy đã được ban hành như:

- Nghị định 05/2019/NĐ-CP ban hành ngày 22 tháng 1 năm 2019 về kiểm toán nội bộ.

- Thông tư 67/2020/TT-BTC ban hành ngày 10 tháng 7 năm 2020 về việc Ban hành quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
công lập.

- Thông tư 8/2021/TT-BTC ban hành ngày 25 tháng 1 năm 2021 về việc Ban hành
chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ.
Nhằm hỗ trợ quá trình thiết lập và thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ tại các Bộ, Bộ Tài chính có yêu cầu Ngân hàng Thế giới hỗ trợ kỹ thuật trong việc xây dựng sổ tay hướng dẫn triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ để cung cấp các hướng dẫn chung về quy trình và các bước triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ dành cho người làm công tác kiểm toán nội bộ, làm cơ sở tham chiếu cho các Bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ triển khai xây dựng sổ tay hướng dẫn riêng, phù hợp với đặc thù của đơn vị mình.

Với mục đích trên, cuốn sổ tay hướng dẫn triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ này được soạn thảo tuân theo các quy định pháp quy liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ đã được ban hành, trên cơ sở tham khảo các thông lệ quốc tế áp dụng cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và kết hợp với thực tiễn kiểm toán nội bộ tại Việt Nam.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 521

Đánh giá bài viết
Kết quả