Sổ tay hướng dẫn triển khai công tác KTNB cho các doanh nghiệp


Sổ tay hướng dẫn triển khai công tác KTNB cho các DN, được ban hành năm 2017.

Với lời dẫn cũng được trích trong phần giới thiệu của Sổ tay:

"Ngân hàng Thế giới đã phối hợp cùng Vụ Chế độ Kế toán Kiểm toán – Bộ Tài Chính cùng các chuyên gia được lựa chọn để thiết kế và biên soạn Sổ tay
Hướng dẫn Triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ này. Sổ tay được xây dựng với mục đích giúp các doanh nghiệp tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp thông qua việc thiết lập và triển khai một chức năng giám sát nội bộ độc lập và hiệu quả. Sổ tay được khuyến khích áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau tại Việt Nam, đặc biệt là cho các doanh nghiệp đại chúng và niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Nội dung của Sổ tay được dựa trên các chuẩn mực và hướng dẫn kỹ thuật của Viện Kiểm toán viên Nội bộ (Khung Hướng dẫn Thực hành Chuyên môn kiểm toán nội bộ – IPPF) kết hợp với thực tiễn kiểm toán nội bộ tại Việt Nam. Các doanh nghiệp cũng như các tổ chức phi lợi nhuận khác được khuyến khích tham khảo các nội dung hướng dẫn trong Sổ tay này một cách có chọn lọc với các điều chỉnh cần thiết cho mục đích để triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ của mình. Sổ tay này cần được bổ sung và cụ thể hóa thành quy chế, chính sách, quy định và quy trình chi tiết phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp. Sổ tay cung cấp những thông tin và nguyên tắc cơ bản liên quan đến chức năng và hoạt động kiểm toán nội bộ của một doanh nghiệp như: chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và trọng tâm của kiểm toán nội bộ, chiến lược, kế hoạch và các bước xây dựng, quản lý và triển khai chức năng cũng như hoạt động kiểm toán nội bộ vv…

VACPA xin giới thiệu nội dung của quyển Sổ tay hướng dẫn triển khai kiểm toán nội bộ cho các doanh nghiệp".

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm!

File đính kèm:
So tay KTNB - DN.pdf
Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1172

Đánh giá bài viết
Kết quả