Nghị định 05/2019/NĐ-CP: Nghị định này quy định tổng quan tất cả các vấn đề liên quan đến tổ chức và thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp


Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ (KTNB) được ban hành ngày 22/01/2019, có hiệu lực từ ngày 01/04/2019 quy định về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp. 

Theo đó, trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, tất cả các đơn vị thuộc đối tượng áp dụng, trong đó có doanh nghiệp niêm yết phải hoàn thành các công việc cần thiết để thực hiện công tác KTNB theo quy định.

Xem chi tiết Nghị định 05/2019/NĐ-CP tại đây!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 451

Đánh giá bài viết
Kết quả