Thông tư 66/2020/TT-BTC: Thông tư này là cung cấp mẫu Quy chế Kiểm toán nội bộ để doanh nghiệp tham khảo khi xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ của đơn vị


Bộ Tài chính ban hành Thông tư 66/2020/TT-BTC về Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp, nhằm hướng dẫn mẫu quy chế kiểm toán nội bộ làm cơ sở cho các đơn vị tham chiếu trong việc xây dựng quy chế kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp. Thông tư 66/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2020.

Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ. Các doanh nghiệp không thuộc quy định nêu trên được khuyến khích xây dựng quy chế kiểm toán nội bộ trên cơ sở tham chiếu mẫu quy chế kiểm toán nội bộ ban hành kèm theo Thông tư 66/2020/TT-BTC.

Theo Thông tư 66/2020/TT-BTC, quy chế kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ.

Doanh nghiệp tham chiếu mẫu quy chế kiểm toán nội bộ tại Phụ lục Thông tư 66/2020/TT-BTC để xây dựng quy chế kiểm toán nội bộ, đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ, các quy định pháp luật hiện hành và cơ cấu tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp”.

Xem chi tiết Thông tư 66/2020/TT-BTC tại đây!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 517

Đánh giá bài viết
Kết quả