Công bố bản dịch chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế phiên bản năm 2019 ra tiếng Việt


 

BỘ TÀI CHÍNH

--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Số: /QĐ-BTC

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố bản dịch chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

phiên bản năm 2019 ra tiếng Việt

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bản dịch Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế phiên bản năm 2019 ra tiếng Việt. Bản dịch Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế ra tiếng Việt được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán tiếp tục thực hiện việc rà soát, cập nhật, biên dịch và công bố bản dịch ra tiếng Việt đối với: Những Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế được Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế ban hành mới; Những nội dung Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế được Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế sửa đổi, bổ sung; Những Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế bị Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế bãi bỏ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, QLKT ( bản)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Tạ Anh Tuấn

 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm!

Trích nguồn: https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn/pages_r/l/tin-bo-tai-chinh?dDocName=MOFUCM203439
Số lượt đọc: 890

Đánh giá bài viết
Kết quả