ࡱ> bjbj 8}}?JJiLiLiL}L}L}L}L)M}Lk~0OOOOOF[F[F[}}}}}}}$=f}iiLF[XF[F[F[}OO{ %~oooF[ V(OiLO}oF[}ooryT<zO C:}L4h:z};~0k~Hz4hziLzF[F[oF[F[F[F[F[}}kF[F[F[k~F[F[F[F[F[F[F[F[F[F[F[F[F[J S: B TI CHNHCNG HO X HI CH NGH(A VIT NAMHI NG THI KIM TON VIN,c lp - T do - Hnh phcK TON VIN PHIU NG K D THI K TON VIN Nm 2018 1. H v tn (ch in hoa):& & & & & & & & & & & & ........& & & & & & ....... 2. Ngy, thng, nm sinh:& & & & & & & & & & & . Nam (N):& & & & ....... 3. Qu qun (hoc Quc tch - i vi ngi nc ngoi):....& & & & & ..& ...... 4. S in thoi:.....................................e.mail:...................................................... 5. Chc v, n v ni ang cng tc:.& & & & & & & & & & & & & ............... & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ............ 6. Trnh chuyn mn: - i hc:.................................................... Chuyn ngnh:...................... Nm:... - i hc:.................................................... Chuyn ngnh:...................... Nm:... - Sau i hc: ............................................. Chuyn ngnh:...................... Nm:... 7. Thi gian thc t lm ti chnh, k ton, kim ton (km theo ti liu chng minh v thi gian thc t lm ti chnh, k ton, kim ton): T thng& & /& n thng& /& Tn c quan, n v ni lm vicB phn lm vicChc danh, cng vicS thng thc t lm ti chnh, k ton, kim ton Tng cng xxx8. ng k d thi: (1) Ln u (2) Nm th 2 (3) Nm th 3 ... (4) Nm th ... 9. ng k d thi ti: H Ni TP. H Ch Minh 10. nh du nhn (x) mn thi ng k d thi vo biu sau: Mn thing k d thi k thi nm& im cc mn thi d thiGhi chNm& Nm& 1. Php lut v kinh t v Lut doanh nghip2. Ti chnh v qun l ti chnh nng cao3. Thu v qun l thu nng cao4. K ton ti chnh, k ton qun tr nng cao Xc nhn ca c quan, n vNgy & thng & nm& ni ang cng tc hoc UBND Ngi ng k d thia phng ni c tr(K, h tn) GIY XC NHN THI GIAN THC T LM TI CHNH, K TON, KIM TON Knh gi: (Tn c quan, n v ni cng tc).................................... (a ch c quan, n v).......................................................... 1. H v tn: ............................................................................... 2. Nm sinh: .......................................... 3. Giy CMND/Th cn cc/H chiu s: ............. cp ngy: & ..& Ni cp: 4. ng k thng tr ti: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 5. Ni hin nay: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 6. ngh Qu c quan/n v xc nhn v qu trnh thc t lm ti chnh, k ton, kim ton ti c quan, n v nh sau: Thi gian T & n & ..B phn lm vicChc danh, cng vic S thng thc t lm ti chnh, k ton, kim tonXC NHN CA C QUAN, N V Xc nhn ni dung t khai v qu trnh cng tc thc t ca Anh/Ch & & & & & & & & .. nu trn l ng s tht. Ngi i din theo php lut (K, ghi r h tn v ng du) H Ni, ngy thng nm 2018 Ngi ngh (K, ghi r h tn) Ghi ch: - Mi c quan, n v ch c thm quyn xc nhn thng tin ca c nhn trong thi gian cng tc ti c quan, n v . Ngi k xc nhn phi l ngi i din theo php lut ca n v xc nhn hoc ngi c y quyn ca ngi i din theo php lut. Trng hp c y quyn, phi c giy y quyn ca ngi i din theo php lut v ghi r chc danh ca ngi xc nhn. Trng hp ngi k xc nhn l gim c, ph gim c hoc gim c chi nhnh th khng phi km theo giy y quyn. Cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam c lp T do Hnh phc S YU L LCH (S dng ng k d thi k ton vin hnh ngh) 1. H v tn (Ch in hoa): ............................................................ 2. Tn gi khc (nu c):& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 3. Ngy, thng, nm sinh: ........................ Nam (N): ........ 4. Dn tc:......... 5. Qu qun: ................. 6. Ni thng tr:...................................................................... `d& ( ععؠؑ|jT@'h3mYh3mYCJ OJQJ\aJ mHsH*h3mYh3mY5CJ OJQJaJ mHnHu"h3mYh3mY5OJQJmHnHu(jh3mYh3mYOJQJUmHnHuh3mY5OJQJmHnHu0jh3mYhw)CJOJQJUaJmHnHuh3mYh3mYCJOJQJaJh3mYh3mY5CJOJQJaJ*h3mYh3mY5CJOJQJaJmHnHu"h3mYh3mY6CJOJQJ]aJbdVkd$$Ifl0r&+& tQ'644 layt3mY $$Ifa$gd3mY$a$gd3mYA77 $xa$gd3mYXkd$$Ifl0r&+& tQ'644 layt3mY $$Ifa$gd3mYXkdp$$Ifl0r&+& tQ'644 layt3mY( B T V D H |Pl.$<$Ifa$gd<$xx`a$gd3mY $x`a$gd3mY$a$gd3mY $xa$gd3mY( B R T r ldzǣyyyiyT;;0jh3mYh3mYCJOJQJUaJmHnHu(jh3mYh3mYOJQJUmHnHuh3mYh3mYCJOJQJ\aJh3mYh3mYOJQJh3mYh3mY5OJQJ\aJhw)h3mYCJOJQJaJhw)h3mYCJOJQJ\aJ'h3mYh3mY6CJOJQJaJmHsH$h3mYh3mYCJOJQJaJmHsH!h]75CJ OJQJaJ mHsH'h3mYh3mY5CJ OJQJaJ mHsHJ????? <$Ifgd<kdX$$Iflrx&# t0#44 lalyt<H===== <$Ifgd<kdB$$Iflsrx&# t0#44 lalyt<H===== <$Ifgd<kd>$$Iflsrx&# t0#44 lalyt<H:::::$<$Ifa$gd<kd,$$Iflsrx&# t0#44 lalyt<:,, $7x`7a$gd3mYkd$$Ifl:rx&# t0#44 lalyt<$<$Ifa$gd< "$&(,$<<$Ifa$gd<$7<<$If`7a$gd<$7xx`7a$gd3mY $7x`7a$gd3mY $#x`#a$gd3mY ,.02HJ XZ&(* ڶ||pdp\hLoh3mY5h3mYh3mY5OJQJh3mYh3mY6OJQJh3mYh3mY6CJOJQJaJh3mYh3mYCJOJQJaJh3mYh3mYOJQJh3mYh3mY5CJOJQJaJ'h3mYh3mY5CJOJQJaJmHsHh3mYCJOJQJaJmHsH$h3mYh3mYCJOJQJaJmHsH$h3mYh3mYCJOJQJaJmHsH#,.02<FYNB44$x$Ifa$gd< $$Ifa$gd< x$Ifgd<kd$$Ifl4\ B #`d8p t0#44 layt<FHJ6) <<$Ifgd<kd$$Ifl4r Bz # d888 t0#44 layt<$7x$If`7a$gd<6kd$$Iflr Bz #d888 t0#44 layt<$7<<$If`7a$gd< $7<<$If`7a$gd< <<$Ifgd< PRTH;''$7<<$If`7a$gd< <<$Ifgd<kdt$$Iflr Bz #d888 t0#44 layt<TVXZ6) <<$Ifgd<kd8 $$Iflr Bz #d888 t0#44 layt<$7<<$If`7a$gd<6kd $$Iflr Bz #d888 t0#44 layt<$7<<$If`7a$gd<(*dfs$$$@&Ifa$gd<ikd $$IflF # t6  44 layt< $$Ifa$gd<xgd3mYzz $$Ifa$gd<$$$@&Ifa$gd<ikd* $$IflF # t6  44 layt< *||rfX $7x`7a$gd $7`7a$gdy> $xa$gd<$7x^`7a$gd3mYxgd3mYikd $$IflF # t6  44 layt<>\ .0P²wiw[MwMw< hjhPM3CJOJQJmHsHhMCJOJQJmHsHhMCJOJQJmHsHhCJOJQJmHsH hPhCJOJQJmHsHhM6OJQJmHsHhM6OJQJmHsHhPh6OJQJmHsHhMhM6OJQJmHsHhPhOJQJmHsHhOJQJmHsHhPh5OJQJmHsH#hPh5CJOJQJmHsH@04 p$x$If]a$gd$x$Ifa$gd 7xx`7gd b(#7x`7gdPM3 "7x`7gd 7x`7gdPR2Z8HNprz|пzssbsP#hy>h5CJOJQJmH sH hMhMCJOJQJmH sH hPhM hPM3h hPM3hCJOJQJmH sH hPM3hCJOJQJmH sH hCJOJQJmH sH hMCJOJQJmH sH hPhCJOJQJmH sH hjhPM3CJOJQJmH sH hjhPM3CJOJQJmHsHhPM3CJOJQJmHsHprtvxzYN<N-7x$If`7gd$x$If^a$gd x$Ifgdkd $$Ifl\=G%<u t0%644 laytz|~YN<N-7x$If`7gd$x$If^a$gd x$Ifgdkd $$Ifl\=G%<u  t0%644 layt2YNAN27x$If`7gd $If`gdM x$Ifgdkd $$Ifl\=G%<u  t0%644 layt2YKK???? $$Ifa$gd$x$Ifa$gdkd$$Ifl\=G%<u  t0%644 layt2(Thntx "$&(.>H޾όxk\J8#hxah6CJOJQJmH sH #hxah6CJOJQJmH sH hxa6CJOJQJmH sH h6OJQJmH sH &hh56CJOJQJmH sH h6CJOJQJmH sH #h2h26CJOJQJmH sH h56CJOJQJmH sH h256CJOJQJmH sH h26CJOJQJmH sH #hPh6CJOJQJmH sH h6CJOJQJmH sH "$&(z $$Ifa$gd$x$Ifa$gd$x$Ifa$gd $Ifgd2 $$Ifa$gd HLPR^`bfhnprvxz̺zh[KD hPhhPh6OJQJmH sH h6OJQJmH sH #h2h6CJOJQJmH sH #h2h26CJOJQJmH sH #hy>h5CJOJQJmH sH hxa5OJQJmH sH h]76CJOJQJmH sH #hxah6CJOJQJmH sH #hxah6CJOJQJmH sH h6CJOJQJmH sH #hxahxa6CJOJQJmH sH ##($`$d$f$qld\\\$a$gd&E1$a$gd+7gdPM3$ & F ^`a$gdPM3 $`a$gdPM3$^`a$gdXkd$$IflL 0L?G% t%644 layt ####($`$b$d$f$$ǵsaQG:)!h.d5CJ&OJQJaJ(mHsHh&E1hy>CJmHsHh&E1CJmHsHjhy>CJUmHnHu#h&E1h&E15CJOJQJmHsH#h+7h+75CJOJQJmHsH h&E1h&E13jhh&E15CJOJQJUmHnHsHuhPM36CJOJQJ]aJ"hrhPM36CJOJQJ]aJ'hjhPM36CJOJQJaJmH sH *hjhPM356CJOJQJaJmH sH h56OJQJmH sH f$$$$%&&&2''rssttVuu"vvvbww x$x$a$gd&E1 $Pa$gd&E1gd&E1$a$gd&E1$a$gd+7$$$$$$$$$ % %"%$%&%%%%%8&ʻܪܙs`P@1h&E1h&E1OJQJmHsHh2CJOJQJaJmHsHhCJOJQJaJmHsH$h&E1h&E1CJOJQJaJmHsH'h&E1h&E16CJOJQJaJmHsH#h&E1h&E16CJOJQJmHsH h&E1h&E1CJOJQJmHsH h&E1h&E1CJOJQJmHsHh=`56OJQJmHsH"h&E1h&E156OJQJmHsHh&E1h&E1OJQJmHsH'h+7h+75CJ&OJQJaJ(mHsH8&:&j&&&&&&& '0'V'X'''r8r:ryRydyyyyRzVzjz|zzzzzzzzzz4{^{{{{{|&|f|||||ϰzi hh&E1CJ OJQJmHsHhh&E1OJQJmHsH0jhh&E1CJOJQJUmHnHsHuhIRiCJOJQJmHsH h gh&E1CJOJQJmHsHh&E1CJOJQJmHsH hh&E1CJOJQJmHsH hh&E1CJOJQJmHsHh2h&E1OJQJmHsH#zz6{{|h||||||} }>}b} $$Ifa$gd2$a$gd&E1 $xa$gd&E1 $`a$gd&E1||||d}}V~Z~^~d~h~j~|~~~~~~~~~~tfXJX8#h:2h&E1CJOJQJmHo(sHh2CJOJQJmHsHh@CJOJQJmHsHh]7CJOJQJmHsHh~:CJOJQJmHsH hq[h&E1CJOJQJmHsHh&E1CJOJQJmHsH hh&E1CJOJQJmHsHh2h&E1OJQJmHsH#h2h&E15CJOJQJmHsH h2h&E1CJOJQJmHsHh2h&E1CJOJQJh2h&E15CJOJQJb}d}f}h}j}qeee $$Ifa$gd2kd$$IflF $ H t0#6  44 la yt2j}l}n}p}r}qeee $$Ifa$gd2kdb$$IflF $ H t0#6  44 la yt2r}t}v}x}z}qeee $$Ifa$gd2kd$$IflF $ H t0#6  44 la yt2z}|}~}}}qeee $$Ifa$gd2kd$$IflF $ H t0#6  44 la yt2}}}}}qeee $$Ifa$gd2kdl$$IflF $ H t0#6  44 la yt2}}~j:q``SEES $x^a$gd&E1 $ & Fxa$gd&E1$ & Fx]a$gd&E1kd$$IflF $ H t0#6  44 la yt2~~\^bdp| 0 :hvƃ̃:Ͼq]'hy>h&E15CJOJQJaJmHsH#h:2h&E1CJOJQJmHo(sH h:2h&E1CJOJQJmHsHh]7CJOJQJmHsHh~:CJOJQJmHsHh&E1CJOJQJmHsH h^h&E1CJOJQJmHsH#h^h&E1CJOJQJmHo(sH hh&E1CJOJQJmHsHhy>CJOJQJmHsH#:|Ѓ҃…gd&E1$ # p@ 2P^a$gdy> $^a$gd&E1 $^a$gd&E1 $ & Fxa$gd&E1 $x^a$gd&E1:DFZ`nքڄ $blp벞zfRE8Eh`R5OJQJmHsHh25OJQJmHsH'hy>h25CJOJQJaJmHsH'hy>hy>5CJOJQJaJmHsH$hy>h&E1CJOJQJaJmHsH!h]76CJOJQJaJmHsH'hy>h6CJOJQJaJmHsH'hy>h&E16CJOJQJaJmHsH!h`R5CJOJQJaJmHsH'hy>h&E15CJOJQJaJmHsH'hy>h5CJOJQJaJmHsHp…΅օƾ}iXA-'h.dhy>5CJOJQJaJmHsH-jhy>5CJOJQJUaJmHnHu!h+75CJOJQJaJmHsH'h.dh.d5CJOJQJaJmHsH!hy>5CJOJQJaJmHsH'h.dh+75CJOJQJaJmHsH'h.dh5CJOJQJaJmHsHh&E1mHsHh@mHsHh@5OJQJmHsHh&E15OJQJmHsHh@l5OJQJmHsH#h2h26CJOJQJmHsH …؅XȆX+$x$d%d&d 'dNOP Qa$gdy>)$$d%d&d 'dNOP Qa$gd+7)$$d%d&d 'dNOP Qa$gd.d&$d%d&d 'dNOP Qgd.d Tn~Ȇʷn_S_H5H$hcZhCJOJQJaJmHsHhcZhmHsHh]7OJQJmHsHhy>h+7OJQJmHsH$hy>h+7CJ(OJQJaJ(mHsH$hy>hy>CJ(OJQJaJ(mHsH'hy>h+7CJ(OJQJ\aJ(mHsHh+7h+7OJQJmHsH$h}Wh.dCJOJQJaJmHsHh]7CJOJQJaJmHsH$h}Wh.dCJOJQJaJmHsH$h}WhPM3CJOJQJaJmHsH|vX6l+$$d%d&d 'dNOP Qa$gd)$$d%d&d 'dNOP Qa$gd&$d%d&d 'dNOP Qgd+7 z~vxVXZp6NPܮwjXGGXG h&E1hCJOJQJmHsH#h&E1h5CJOJQJmHsHh&E1hCJmHsH$h&E1hCJOJQJaJmHsHh2CJOJQJaJmHsH'hcZh6CJOJQJaJmHsH#hcZh6CJOJQJmHsHh2CJOJQJmHsHhCJOJQJmHsH hcZhCJOJQJmHsH#hcZh5CJOJQJmHsHPlntŠRThjxz 0Nɸl^P^P^P^?^ hh:$CJOJQJmHsHhvCJOJQJmHsHh:$CJOJQJmHsH&jh:$CJOJQJUmHnHuhCJOJQJmHsH hhCJOJQJmHsH0jhhCJOJQJUmHnHsHu h&E1hCJOJQJmHsHh&E1hOJQJmHsH(jhhCJUmHnHsHu#h&E1h6CJOJQJmHsHxfs/$$d%d&d 'dNOP Q`a$gd+$$d%d&d 'dNOP Qa$gd/$$d%d&d 'dNOP Q`a$gd:$NPtv 08:fhƍʍލ$&*.ܑܵܵܵܵܵ܃p_ h&E1hCJOJQJmHsH%jh5OJQJUmHnHuh, GCJOJQJmHsH*jhCJOJQJUmHnHtHuh~:CJOJQJmHsHh:$CJOJQJmHsH0jhhCJOJQJUmHnHsHu hhCJOJQJmHsH#hhCJOJQJmHo(sH#fލ$prsI)$$d%d&d 'dNOP Qa$gd+$$d%d&d 'dNOP Qa$gd/$$d%d&d 'dNOP Q`a$gd/$$d%d&d 'dNOP Q`a$gd:$.4prt~ Ƿtd`\`\`X`T`T`\`T`T`T`T`hh:$h3mYhcZhkhcZ5OJQJmHsHh]75OJQJmHsHh'5OJQJmHsHh25OJQJmHsHh2h2OJQJmHsHh5OJQJmHsHh&E1h5OJQJmHsHh<5OJQJmHsHh:$5OJQJmHsH h&E1hCJOJQJmHsHh:$CJOJQJmHsH rtŽĎ)$$d%d&d 'dNOP Qa$gdkĎƎȎʎ̎ΎЎҎԎ֎؎ڎ܎ގgdgd:$gd3mY "$<>@BgdIRi$a$gd3mYl gd3mYgd2gd "<>@BDhkhcZ5OJQJmHsHhWTh&E1 hIRih&E1h3mYh3mYOJQJh3mY h2hhcZhBDFHJLNPRTVXZ\^`bdfhjlnprtvxzgd&E1z|~ďƏȏʏ̏ΏЏҏԏ֏؏ڏ܏ޏ "$&((*,.02468:<>@BDFHJLNPRTVXZ\^`bbdfhjlnprtvxz|~ĐƐȐʐ̐ΐАҐԐ֐֐ؐڐܐސ "$&(*,.02468:<>@BDFHJJLNPRTVXZ\^`bdfhjlnprtvxz|~‘đƑȑʑ̑ΑБґԑ֑ؑڑܑޑgd)$$d%d&d 'dNOP Qa$gdk6&P1h:p2/ =!"-#$q% n$$If!vh5+5&#v+#v&:V l tQ'6,5+5&ayt3mYr$$If!vh5+5&#v+#v&:V l tQ'6,5+5&ayt3mYr$$If!vh5+5&#v+#v&:V l tQ'6,5+5&ayt3mY$$Ifl!vh55555#v#v#v#v#v:V l t0#55555/ alyt<$$Ifl!vh55555#v#v#v#v#v:V ls t0#55555/ / alyt<$$Ifl!vh55555#v#v#v#v#v:V ls t0#55555/ alyt<$$Ifl!vh55555#v#v#v#v#v:V ls t0#55555/ alyt<$$Ifl!vh55555#v#v#v#v#v:V l: t0#55555alyt<$$If!vh5d585p5#vd#v8#vp#v:V l4 t0#+++,5d585p5ayt<$$If!vh5d5858585#vd#v8#v:V l4 t0#+++,5d585ayt<$$If!vh5d5858585#vd#v8#v:V l t0#5d585ayt<$$If!vh5d5858585#vd#v8#v:V l t0#5d585ayt<$$If!vh5d5858585#vd#v8#v:V l t0#5d585ayt<$$If!vh5d5858585#vd#v8#v:V l t0#5d585ayt<p$$If!vh55 5 #v#v :V l t655 ayt<p$$If!vh55 5 #v#v :V l t655 ayt<p$$If!vh55 5 #v#v :V l t655 ayt<$$Ifm!vh5<5u 55 #v<#vu #v#v :V l t0%6,5<5u 55 ayt$$Ifm!vh5<5u 55 #v<#vu #v#v :V l t0%65<5u 55 / ayt2$$Ifm!vh5<5u 55 #v<#vu #v#v :V l t0%65<5u 55 / ayt2$$Ifm!vh5<5u 55 #v<#vu #v#v :V l t0%65<5u 55 / ayt2l$$If!vh55#v#v:V lL t%655ayt$$If !vh5 5 5 #v #v :V l t0$65 5 a yt2$$If !vh5 5 5 #v #v :V l t0$65 5 a yt2$$If !vh5 5 5 #v #v :V l t0$65 5 a yt2$$If !vh5 5 5 #v #v :V l t0$65 5 a yt2$$If !vh5 5 5 #v #v :V l t0$65 5 a yt2$$If !vh5 5 5 #v #v :V l t0$65 5 a yt2$$If !vh5 5H 5 #v #vH #v :V l t0#65 5H 5 a yt2$$If !vh5 5H 5 #v #vH #v :V l t0#65 5H 5 a yt2$$If !vh5 5H 5 #v #vH #v :V l t0#65 5H 5 a yt2$$If !vh5 5H 5 #v #vH #v :V l t0#65 5H 5 a yt2$$If !vh5 5H 5 #v #vH #v :V l t0#65 5H 5 a yt2$$If !vh5 5H 5 #v #vH #v :V l t0#65 5H 5 a yt2^ >2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH R`R Normal)B*CJOJQJ_HaJmH phsH tH hh 3mY0 Heading 8$$d<@&a$5B*\aJmHphsHtHDA`D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List jj x Table Grid7:V0HH 3 Balloon TextCJOJQJ^JaJD@D List Paragraph ^m$V!V 3mY0Heading 8 Char"5CJOJQJ\aJmHsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]  !"#$&(*,.024689;=?ACESUWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   .klmnopqrst u!v"wj89:;<=>?@ A!B"C#D$E%F&G'H(I)J*K+L,M-N.O/P0Q1R2S3T4U5V6W7X8Y9Z:[;\<]=^>_?`@aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ{[|\}]~^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'() * + , - ./0123456789:;<=>?@ A!B"C#D$E%F&G'H(I)J*K+L,M-N.O/P0Q1R2S3T4U5V6W7X8Y9Z:[;\<]=^>_?`@aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ{[|\}]~^_`abcdefghi#x !"#$&(*,.024689;=?ACESUWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~( PH$8&x|~:pPN. *,13578OQXZ[]_`bdh,F Tpzf$$xxxxxxzb}j}r}z}}}:…frĎBz(b֐J !"#$%&'()+-./0246IJKLMNPRSTUVWY\^acefgijklmnopqrstu8@2 ( h S 8Ԕ "? 8n c $7Ԕ "? 7V # "? V # 2"? 2V # 1"? 1V # 0"? 0V # ."? .V # -"? -V # ,"? ,V # +"? +V # )"? )V # ("? (V # '"? 'D  "? D  "? V # 3"? 3V # 4"? 4V # 5"? 5V # 6"? 6V # *"? *V # %"? %V # &"? &6B "?B S ?/@y}XY 04)Qu6Ne}t< toFtFvtqFt!F #t/VtVtD%@8t xxtD%@8t7 7ttG tE#tt <qt<t<t<tD tRtt. g j n o q r x y | }      " # ' ( + , . / 3 5 8 9 ; < ? @ C E I J N P R T W \ ^ _ c e h i m n r s w z ~       ! & ) 5 8 9 = A E F H I M O T U X Y ] ^ b c g h l n p r u v x y { | /3AF]`uxPXdozV],[h<Flo '+;>Khvy(137:AJgp!&,>AEFJLNOTWZ^rw#%(1=KLN]^ r}58=B #*?@ABPUZfjn}*2?@@AABVWddelmrtu{.).24QVtx -12:Ni} +-2=>?cdefmn~ g 02131=AJN] #@A^jnn*2?Wdlm}/,-3>?]]^^__``aabbcdefgghhiijjkkllmnooppqqrrssttuuvvxxyyzz{{||}}~ g 02131=AJN] #@A^jnn*2?Wdlm}/,-3>?]]^^__``aabbcdefgghhiijjkkllmnooppqqrrssttuuvvxxyyzz{{||}}~D`"uy%`X*}A6}ц88^8`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.88^8`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.8^8`6OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHx^x`OJQJ^Jo(hHoH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`6CJOJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hHDuy%X*}A6}"3XF    Ȉ    +I    B:    :$v'3Mxa{ZH^p3 _=`|o|$`AM Q ~ !s)w+/9#/Pr/RK01&E1:2\\2v2PM3@}@, GKq>0>>d pp ppppp&prUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialA& r.VnSouthernHC& r.VnTimeArial5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1 h,'hZG 66!4003qXR ? x2!xx B ti chnhUserduongquanghung  Oh+'0|  , 8 D P\dltB ti chnhUserNormalduongquanghung32Microsoft Office Word@zH6@FwzL@L@X2:՜.+,0 hp| 60 B ti chnh Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvxyz{|}~Root Entry F C:Data w1TableWordDocument8SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q