ࡱ> 0zbjbj A}}/GGG[[[8|T[Gpccsss$$$FFFFFFF$(JL!GQG$!$$$!GssrG???$DZsGsF?$F??:D,]EsB_^:[`;+E FG0G5ERxM`;JxMExMGE`$$?$$$$$!G!G=D$$$G$$$$xM$$$$$$$$$ : B TI CHNHCNG HO X HI CH NGH(A VIT NAMHI NG THI KIM TON VIN,c lp - T do - Hnh phcK TON VIN PHIU NG K D THI ST HCH I VI NGI C CHNG CH CHUYN GIA K TON HOC CHNG CH KIM TON VIN NC NGOI Nm 2018 1. H v tn (ch in hoa):& & & & & & & & & & & & ........& & & & & & ....... 2. Ngy, thng, nm sinh:& & & & & & & & & & & . Nam (N):& & & & ....... 3. Qu qun (hoc Quc tch - i vi ngi nc ngoi):....& & & & & ..& ...... 4. S in thoi:.....................................e.mail:...................................................... 5. Chc v, n v ni ang cng tc:.& & & & & & & & & & & & & ............... & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ............ 6. Trnh chuyn mn: - i hc:.................................................... Chuyn ngnh:...................... Nm:... - i hc:.................................................... Chuyn ngnh:...................... Nm:... - Sau i hc: ............................................. Chuyn ngnh:...................... Nm:... 7. Chng ch KTV nc ngoi/ Chng ch chuyn gia k ton: Tn chng ch: .................................................................... Vit tt:........................ S:.............. ngy:.................... T chc cp:............................................................ T chc cp chng ch c l thnh vin ca IFAC khng? C Khng Tham d v t yu cu 2 mn thi (mn Lut Doanh nghip v kinh doanh v mn Thu) theo chng trnh thi phi hp gia B Ti chnh Vit Nam vi Hip hi k ton cng chng Vng quc Anh (ACCA) C Khng 8. ng k d thi ti: H Ni TP. H Ch Minh 9. ng k d thi: Kim ton vin K ton vin 10. Qu trnh lm vic: Thi gian t ... n ...Cng vic - Chc vNi lm vic Xc nhn ca c quan, n v ..., ngy ... thng ... nm ...ni ang cng tc hoc UBNDNgi ng k d thia phng ni c tr(K, h tn) GIY XC NHN THI GIAN THC T LM TI CHNH, K TON, KIM TON Knh gi: (Tn c quan, n v ni cng tc)........................................ (a ch c quan, n v)............................................................ 1. H v tn:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 2. Nm sinh: 3. Giy CMND/Th cn cc/H chiu s: ............. cp ngy: & ..& Ni cp: 4. ng k thng tr ti: 5. Ni hin nay: 6. ngh Qu c quan/n v xc nhn v qu trnh thc t lm ti chnh, k ton, kim ton ti c quan, n v nh sau: Thi gian T & ... n & ..B phn lm vicChc danh, cng vic S thng thc t lm ti chnh, k ton, kim tonXC NHN CA C QUAN, N V Xc nhn ni dung t khai v qu trnh cng tc thc t ca Anh/Ch ......................................... nu trn l ng s tht. Ngi i din theo php lut (K, ghi r h tn v ng du)......, ngy .... thng.....nm 2018 Ngi ngh (K, ghi r h tn) Ghi ch: - Mi c quan, n v ch c thm quyn xc nhn thng tin ca c nhn trong thi gian cng tc ti c quan, n v . Ngi k xc nhn phi l ngi i din theo php lut ca n v xc nhn hoc ngi c y quyn ca ngi i din theo php lut. Trng hp c y quyn, phi c giy y quyn ca ngi i din theo php lut v ghi r chc danh ca ngi xc nhn. Trng hp ngi k xc nhn l gim c, ph gim c hoc gim c chi nhnh th khng phi km theo giy y quyn. Cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam c lp T do Hnh phc S YU L LCH 1. H v tn (Ch in hoa):& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .... 2. Tn gi khc (nu c):& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 3. Ngy, thng, nm sinh:& & & & & & & & & & & & & ... Nam (N)& & & & 4. Dn tc:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . 5. Qu qun:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .^b8 , b p r t qbRbFbFbFh?CJaJmHsHhLoh?6CJaJmHsHhLoh?CJaJmHsHhw1h?5CJ\aJhJ/95CJ\aJh?h?5\h?h?5mHnHu jh?h?UmHnHu h?5\(jh?h?CJUaJmHnHuh?CJaJh?h?CJaJh?h?5CJaJ"h?h?5CJaJmHnHu`b $Ifgd?Vkd$$Ifl0&& t'644 laPyt? $$Ifa$gdsN $$Ifa$gdXE;; $xa$gd?Vkd$$Ifl0&& t'644 laPyt? $$Ifa$gdsNVkdj$$Ifl0&& t'644 laPyt?8 r ~ f @ p H jV@Z$px^p`a$gd? $x`a$gd? $x`a$gd?$a$gd? $a$gd? | ~ Z d 0 > p r *6HJ :Vj"$JT.>@D,BZ^ txǸ jhLoh?UmHnHuh?CJaJmHsHhLoh?CJaJmHsHh%h?CJaJmHsHh mh?CJaJmHsHh?CJaJmHsHhLoh?CJaJmHsH;t$7x$If`7a$gdsN$x$Ifa$gdsN$x`a$gd? $`a$gd? $`a$gd? "(*028:@BHJVDFp0dfjعا繧盍ynbYbhO6mHsHhPhO6mHsHhPhOmHsHhOmHsHhPhO5mHsHhPhO5CJmHsHhLoh?5mHsH"hLoh?6CJ]aJmHsHh?5CJaJ hLohMa!hLohMa!CJaJmHsHhLoh?CJaJmHsH hLoh?"hLoh?5CJ\aJmHsH" saaa$7x$If`7a$gdsNkd>$$IflF0 #0  0#  44 lalytsN "$&(q___$7x$If`7a$gdsNkd$$IflsF0 #0  0#  44 lalytsN(*,.0q___$7x$If`7a$gdsNkd$$IflsF0 #0  0#  44 lalytsN02468q___$7x$If`7a$gdsNkd|$$IflsF0 #0  0#  44 lalytsN8:<>@q___$7x$If`7a$gdsNkd8$$IflsF0 #0  0#  44 lalytsN@BDFHq___$7x$If`7a$gdsNkd$$IflsF0 #0  0#  44 lalytsNHJVqg[N[ 7$If`7gdsN $$Ifa$gdsN $xa$gd?kd$$IflsF0 #0  0#  44 lalytsND 7$If`7gdsN $$Ifa$gdsNekdz$$IflF#~ #  44 lalytsNDFrt 7$If`7gdsN $$Ifa$gdsNekd$$IflF#~ #  44 lalytsNtiiZZ "7x`7gdO 7x`7gdO $7x`7a$gdO $7`7a$gdRk $:`:a$gd?ekdh$$IflF#~ #  44 lalytsNjltx HRlF^4rt PϻϻϻϮvkhO6CJmH sH hRkhO5CJmH sH hPhOhO5CJmH sH hPhO5CJmH sH hOCJmH sH hPhOCJmH sH h0?'CJmHsHhOCJmHsHhPhOCJmHsHhPhO6CJmHsHhPhO6mHsHhO6mHsH*4FXp$x$If]a$gd=$x$Ifa$gd= 7xx`7gdO "7x`7gdO b(#7x`7gdO YJJJJ7x$If`7gd=kd$$Iflt\(#$ t0$644 layt=YJJJJ7x$If`7gd=kd$$Ifl\(#$ t0$644 layt= YJJJJ7x$If`7gd=kd $$Ifl\(#$ t0$644 layt= YJJJJ7x$If`7gd=kdw $$Ifl\(#$ t0$644 layt=PbYKK?? $$Ifa$gd=$x$Ifa$gd=kdW $$Ifl\(#$ t0$644 layt=28<b$&(DjlntvxzȺumbWE"hVhO56CJaJmH sH hO56mH sH hPhVmH sH hOmH sH hPhOmH sH hPhOhRkhO6CJmH sH hRkhO5CJmH sH hPhO6mH sH hJ/96CJmH sH h26h266CJmH sH h26hO6CJmH sH huhO56CJmH sH hO6CJmH sH hPhO6CJmH sH Dlnprtvxz~ pdd $`a$gdV$^`a$gdO $7x`7a$gdOVkd7 $$Ifl0L$rX t$644 layt= $$Ifa$gd=$x$Ifa$gd26 ~ n#p#r#t######$ϽϫwiYOB5hk 5CJ$aJ$mHsHhmx|hRkCJmHsHh] CJmHsHjhRkCJUmHnHuhmx|h] 5CJmHsHhmx|hc75CJmHsHjhc7UmHnHuht<h] 5CJOJQJh] CJmH sH "hVhO6CJOJQJ]aJ"hVhO56CJaJmH sH hVhO6CJaJmH sH hV56CJaJmH sH "hVh2656CJaJmH sH ~ "r#####$$$$$\%% `h``&aaa@b $<a$gd] gd] $a$gd] $a$gdc7 & F ^`gdO$ & F ^`a$gdO$$$$$$:$P$$$$$^%&`deVeXeZeneeef{y{s{lcUHU=hIVh] mHsHhIVh] CJmHsHhIVh] 5CJmHsHhh] CJ hh] h] CJUhh] CJhmx|h] CJmHsHhmx|h] CJ]aJmHsHhmx|h] 6CJaJmHsHhmx|h] CJaJmHsHhmx|h] CJaJmHsHhmx|h] CJmHsHhmx|h] mHsHhk mHsHhmx|hc75CJ$aJ$mHsH..... 6. Ni thng tr:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . 7. n v cng tc hin nay:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . 8. Chc v:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... 9. a ch ca n v cng tc hin nay:& & & & & & & & & & & & & & & & .. 10. Chuyn mn o to: - Thng, nm:& & & & & .. Tt nghip trng& & & & & & & & & & & & ..& . Chuyn ngnh:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... - Thng, nm:& & & & & .. Tt nghip trng& & & & & & & & & & & & & ... Chuyn ngnh:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... - Thng, nm:& & & & & .. Tt nghip trng& & & & & & & & & & & & & .. Chuyn ngnh:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... - Thng, nm:& & & & & .. Tt nghip trng& & & & & & & & & & & & & .. Chuyn ngnh:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... 11. tham d cc lp hun luyn v nghip v: Thi gian (T& /.../& n& /& /& )Ni dung hun luynC quan t chc Trnh ngoi ng: - Ting Anh:& & & & & & & & & & & & & . Chng ch& & & & & & & & & .... - Ting Php:..& & & & & & & & & & & & .. Chng ch& & & & & & & & ........ - Ting& & & & & & & & & & & & & & & .. Chng ch& & & & & & & & & .... - Ting& & & & & & & & & & & & & & & .. Chng ch& & & & & & & & & & 12. Trnh tin hc& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..... Chng ch& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .... 13. Hc hm, hc v& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ............ Chng ch KTV, chng ch chuyn gia k ton nc ngoi& & & & & & & & ...... & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .... 14. Qu trnh cng tc: Thi gian (T thng& & nm& & . n thng& & . nm& & ) n v cng tcCng vic hoc chc v m nhimTng s thi gian lm cng tc ti chnh, k ton, kim ton, ging dy, qun l ti chnh, k ton, kim ton tnh n thng 9/2018 l& & nm......thng. Trong tng s thi gian lm tr l kim ton vin tnh n thng 9/2018 l..... nm.......thng. H v tn v (hoc chng):& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Nm sinh:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... Ngh nghip, ni lm vic:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & .... Hnh thc khen thng cao nht:& & & & & & & & & & & & & & & & & ... ........................................................................................................................... K lut:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... Xin cam oan khai ng s tht Xc nhn ca c quan ni Ngy& & thng& & nm 2018 ang cng tc hoc UBND (Ch k, h tn) a phng ni c tr B TI CHNH HI NG THI KIM TON VIN, K TON VIN NM 2018 H S NG K D THI ST HCH Nm 2018 H v tn:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . n v cng tc:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & a ch lin h: (Ghi r a ch gi thng bo, kt qu thi) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ........... in thoi: CQ& & & & & & & & & NR& & & & & & & & & & . Mobile& & & & & & & & & & & & & & & & & & & . E.mail:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & . H s gm: (Ghi s lng) - Phiu ng k d thi & & & & & & & & & & & & & & - S yu l lch& & & & & & & & & & & & & & & & & - Bn sao, bn dch ting Vit Chng ch chuyn gia K ton hoc Chng ch kim ton vin nc ngoi& .. - Bn dch ting Vit Chng ch chuyn gia k ton hoc Chng ch kim ton vin nc ngoi& & & & ... - Giy chng nhn tham gia v t yu cu 2 mn thi phi hp gia ACCA v B Ti chnh& & & & & & & . - Ti liu chng minh l hi vin chnh thc ca T chc ngh nghip nc ngoi& & & & & & & & & & & & & - 03 nh mu 3x4& & & & & & & & & & & & & & & . - 02 B th dn tem& & & & & & & & & & & & & & .. THNG ....../2018   PAGE nh mu (3x4) @bb cdcc,dddVeZeneeee $$Ifa$gd $a$gd] $<a$gd] eeeeeqeee $$Ifa$gd kd $$IflF\ $  t0#6  44 la yt eeeeeqeee $$Ifa$gd kdA $$IflF\ $  t0#6  44 la yt eeeeeqeee $$Ifa$gd kd $$IflF\ $  t0#6  44 la yt eeeefqeee $$Ifa$gd kd$$IflF\ $  t0#6  44 la yt fff.ffgdgggqi__QQQQ $<`a$gd] $<a$gd] $a$gd] kd!$$IflF\ $  t0#6  44 la yt fffffg^gbgggggggggggiij8j`jjjkkkkkkkkҽ楛wl__Uh@fCJmHsHhq[h] CJmHsHhIVh] mHsHhIVh] 5CJmHsHhIVh] CJmHsHhIVh] CJhIVh] 5CJhh] CJ mHsHhh] mHsH(jhh] CJUmHnHsHuhC^CJmHsHh] CJmHsHhh] CJmHsHhh] CJmHsH gggg.hhh~iiiij8j`jbjjjj $$Ifa$gd $a$gd] $xa$gd] $`a$gd] $x`a$gd] jjjjjqeee $$Ifa$gd kd$$IflF\ $  t0#6  44 la yt jjjjjqeee $$Ifa$gd kda$$IflF\ $  t0#6  44 la yt jjjjjqeee $$Ifa$gd kd$$IflF\ $  t0#6  44 la yt jjjjjqeee $$Ifa$gd kd$$IflF\ $  t0#6  44 la yt jjjjjqeee $$Ifa$gd kdA$$IflF\ $  t0#6  44 la yt jj"llHmmnznq``SEES $x^a$gd] $ & Fxa$gd] $ & Fx]a$gd] kd$$IflF\ $  t0#6  44 la yt kkkklll llllllllllllllmHmJmTmbmmmmmn4nn:o|oooopp p2pǺǺ~qhhOCJmHsHhRkCJmHsHh1h] CJmHsHh@fCJmHsHhq[h] CJmHsHhq[h] CJmHo(sHhh] CJmHsHh26CJmHsHhHrHh] CJmHo(sHhHrHh] CJmHsHh] CJmHsHhJ/9CJmHsH)zn~oopp p^pp@q|q~qqqqqqq$a$gd] gdO $^a$gdO $^a$gdO $^a$gd] $ & Fxa$gd] $x^a$gd] 2p8p^ppppppqqq q@qBqHqfqrqvqzq~qqqqqqqƻԥ|m^Qh265CJaJmHsHh265CJOJQJmHsHhk 5CJOJQJmHsH#h@h\ 5CJOJQJmHsHh] CJmHsHhh] CJmHsHhOmHsHhhO6CJmHsHhJ/96CJmHsHh%* hO6CJmHsHhO5mHsHhhO5mHsHhhOCJmHsHhOCJmHsHqqqq(rdrfrrrrU+$x$d%d&d'dNOPQa$gd26)$$d%d&d'dNOPQa$gdc7)$$d%d&d'dNOPQa$gdc7)$$d%d&d'dNOPQa$gdk qqqqqq$r(r*r8rRrbrdrfrrrrrrȾufQD:hV~aJ(mHsHh26hc7aJ(mHsH(h26hc7CJ(OJQJ^JaJ(mHsHh26hc7CJ(aJ(mHsHh26hc7CJ(\aJ(mHsHh Q h9CJ$aJ$mHsHhJ/9CJaJmHsHhYhLCJaJmHsHhYhk CJaJmHsHhLCJmHsHh26CJmHsHhc7hc7CJmHsHjh26CJUmHnHuhk hc75CJaJmHsHrrrrrrrs sNsnstssstt4ttttuuyl^lI^l;h@h\ 6CJmHsH(jhh9CJUmHnHsHuh@h\ 5CJmHsHh@h\ CJmHsHh@h\ CJaJmHsHh_h\ 6CJaJmHsHh_h\ 6CJmHsHh_h\ CJmHsHh_h\ 5CJmHsHh_h\ mHsHh Q h9CJaJmHsHh\ CJaJmHsHh26hc7CJaJ(mHsHhJ/9aJ(mHsHrrrsNsstjtttuluu$vvy/$x$d%d&d'dNOPQ`a$gd8.+$x$d%d&d'dNOPQa$gd\ )$$d%d&d'dNOPQa$gd\ u u"ufujulunuuuuuuvvvvvvJwXwZw\wx x$x&x(x,x:x3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] !#%&'()*+,-.;, /.- !#%&'()*+,-.1  j$fk2pqru*yy0z$+-/DLNPQSUW (08@HD ~ @beeeefgjjjjjjznqrv*yyz0z !"#%&'()*,.>?@ABCEFGHIJKMORTVXY !8=>@=( P  "? P  "? V # "? P  "? V # "? V # "? h , S Ԕ "? V - # -"? V . # ."? t / c $/Ԕ #" ? D 1 "? D 2 "? 6 3 "?6 4 "?6 5 "?6 6 "?6 7 "?6 8 "?6 9 "?6 : "? V ; # ;"? 6B = "?B S ?/@12x} !-.KL rFq=At;kvt5 M "t6?Mt4tX t8Het3YX t7WYt9X -t:W<t/D%*5t2 %%t,D%L7t1Z33t: t": t: t-w: t.: Zt,: t: t: t 2459:=ey $ % ) 6 B D F I J M T X Y [ \ b c f g j q t w { |     ! # & ' + , 0 1 5 8 < = A C E F K L P Q S T W X [ \ a c e f j l p q u   # ' ( * + / 1 6 7 : ; ? @ D E I J N P R T W X Z [ ] ^ a b d e i j m w {      " # & ' * + - . 2 4 7 8 : ; = ? D E G H K L P Q U V X Y ^ _ b c g h l m q r v w z { ~       " # ' ( , - 0 1 6 7 : ; ? B H I L M R S U V Y Z ^ _ a b f g j l o p t u x y } ~ !(>CGUY\w 8;<>?CDGHLlpqs #)*/PUWZcfgmnt #,/067=PVW\ FLBGy  05AFPUb|KN[\]^`deghu= .3D[pqrsw}$$()13GHPQUXY`f'5Vrw $%()-.2378<=BILMQRWX\]bcfgmnqrtuy}$*,-0156;<@ADEGHLMQRXY]^cy|} N[ht23ZFG{{      N[ht23ZHI{}     D`"X*88^8`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.8^8`6OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHx^x`OJQJ^Jo(hHoH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHDX*"3XF    +I    RQ i7%!EXY 9@ s Y %* 9OVuwE(.Ma!L%0?'<+S+8.H<46)9J/9Y3AlEGsN TT%T 5b+d!kRkCnkA}JK}=9k U'XV~26DFX/jEc7\ 5Sc A(N]@fs?HLZ ] GWC^g!nu!U$@ @ @{L `Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialA& r.VnSouthernH;& r.VnArialH9& r.VnTimeHC& r.VnTimeArial?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1h,'hZG@&2&2!.4d3qHP ?E2! xx&PHIU NG K D THI ST HCH NM 2008nguyenthithuhaduongquanghung Oh+'0 ,8 X d p |4PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH NĂM 2008nguyenthithuhaNormalduongquanghung29Microsoft Office Word@@.yL@L@rP:&՜.+,0 hp HIEU2 2PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH NĂM 2008 Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ\]^_`abcdfghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fnf^:Data [1TableeMWordDocumentASummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q